Lasteasutustega seotud sotsiaaltoetused Kuressaare linnas (1)

Vastavalt Kuressaare linnavolikogu 24. märtsil 2016 vastuvõetud määrusele nr 9 “Sotsiaaltoetuste maksmise kord” on selleks õigustatud isikutel võimalik taotleda toetust koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu eest tasumiseks.

Toetus määratakse 100% ulatuses isikutele, kelle perekonna sissetulek pereliikme kohta on pärast eluasemekulude jm püsikulude mahaarvamist väiksem kui 30% kehtivast palga alammäärast (praegu 141 eurot), ja 50% ulatuses isikutele, kelle perekonna sissetulek pereliikme kohta on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui pool kehtivast palga alammäärast (praegu 235 eurot).

Toetuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal või seaduslikul esindajal esitada nõuetekohane taotlus koos dokumentidega pere viimase poole aasta sissetulekute ja jooksval kuul eluasemele tehtavate kulutuste kohta Kuressaare linnavalitsusele.

Toetuse võimaldamise otsustab sotsiaalkomisjon 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse vastu võtmisest. Toetuse taotlejat teavitatakse komisjoni otsusest viie tööpäeva jooksul kirjalikult avaldusel märgitud e-posti aadressil või muul kokkulepitud viisil. Kooliealise lapse vanemal või seaduslikul esindajal on muuhulgas võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust koolis vajaminevate õppevahendite ostmiseks.

Toetust makstakse neile, kelle perekonna sissetulek (töötasu, elatisraha, lapsetoetus ja muud sissetulekud) ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui pool kehtivast palga alammäärast (235 eurot). Taotlemiseks tuleb esitada nõuetekohane taotlus koos jooksva kuu sissetulekuid ja eluasemele tehtavaid kulutusi tõendavate dokumentidega Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

Ühistransporditoetust linnasisesel sõidul võimaldatakse rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linnas elavale Kuressaare linna üldhariduskoolides ja Kuressaare ametikoolis põhikooli baasil kutseharidust omandavale õpilasele õppeperioodil. Ühistransporditoetus maakonnaliinidel võimaldatakse rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linnas elavale, kuid mitte Kuressaare linnas asuvas koolis põhiharidust omandavale õpilasele.

Toetuste blanketid leiab Kuressaare linna kodulehelt ja Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonnast. Lisainfo telefonil 45 50 559, e-posti aadressil kadi.nellis@kuressaare.ee või www.kuressaare.ee.

Kadi Nellis, sotsiaalhoolekande spetsialist

Print Friendly, PDF & Email