OLEMASOLEVATE PAKENDIKOGUMISPUNKTIDE KASUTAMINE

Vallavalitsus paneb kodanikele südamele, et olemasolevaid pakendikogumispunkte kasutataks heaperemehelikult.

Viies pakendijäätmed selleks ettenähtud konteineritesse ja pannes sinna ainult seda, mida sinna panna tohib (konteinerite peal on kirjas), väldime ühiselt pakendikonteinerite ületäitumist ning sellest tingitud ebameeldivusi kaaskodanikele ja kohalikule omavalitsusele. Pakendipunktides asuvad konteinerid on avalikud ja kõigil on õigus neid kasutada. Kui mõned inimesed ei kasuta konteinereid sihtotstarbeliselt, teevad nad paha teistele inimestele, kes seda teha soovivad.

NB! Ärge viige pakendikonteineritesse täitunud pakendeid, toidu- ja muid biojäätmeid, riideid, jalanõusid, mähkmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, mänguasju, mööblit, elektri- ja elektroonikajäätmeid, ohtlikke jäätmeid (kaasa arvatud laki- ja värvipurke). Nimetatud jäätmeliike ei tohi panna ka pakendikonteinerite kõrvale. Neid ei viida jäätmevedaja poolt minema, vaid jäetakse sinnasamasse konteinerite kõrvale, tekitades kõigile palju pahameelt.

Kui märkate ületäitunud pakendikonteinerit või isikut, kes paneb pakendikonteinerisse oma olmeprügi (välja arvatud pakendid), palume võtta ühendust Lääne-Saare valla keskkonna peaspetsialistiga (kontaktid: tiina.orav@laanesaare.ee 4520468, 51979733).

Tiina Orav, keskkonna peaspetsialist


Juhend pakendite liigiti sorteerimiseks ja kogumiseks
  1. Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja viia vastavalt tähistatud konteineritesse, mis asuvad selleks ettenähtud pakendipunktides, või viia ise jäätmejaama. Lisaks on võimalik korraldatud jäätmeveo raames tellida osaühingult Prügimees lisateenusena pakendijäätmete äravedu kodust (tingimuseks pakendijäätmete kogumine eraldi konteinerisse).
  2. Pakendeid võib pakendimahutisse panna lahtiselt või kilekotti pakendatult. Kilekott võiks olla läbipaistev.
  3. Üleantavad pakendid ja pakendijäätmed peavad olema tühjad (tilgatud) ja kokkupressitud. Pakendijäätmeid ei ole vaja piinliku põhjalikkusega pesta, piisab loputamisest.
  4. Pakend, millele on määratud tagatisraha ehk pant (sellekohane märgis on kantud pakendile või etiketile), tuleb tarbija poolt tagastada müügikohta või taara vastuvõtupunkti.
  5. PAKENDIKONTEINERISSE ON KEELATUD PANNA MUID JÄÄTMEID PEALE PAKENDIJÄÄTMETE!
  6. Pakendikonteineritel on kasutajale nähtavas kohas selgelt loetavalt suurte tähtedega eesti keeles kirjas, mis liiki pakendeid või pakendijäätmeid sinna tohib paigutada, samuti pakendiliiki täpsustav näidisloetelu. Kui mõnes kohas on juhend kulunud või halvasti loetav, tuleks sellest teavitada vallavalitsust või pakendiorganisatsiooni, kelle konteiner seal asub.
  7. Paberi-papi konteineri kasutamisel suruge pappkastid enne konteinerisse panekut kokku!

 

Print Friendly, PDF & Email