MUHU UUDISSED: Muhulastel oo mure

Nädalivahetusel tõi tuul väena takka muusikad, sest selle korra põle Muhus omal suuremad pidu oln. Laupa omingu olli meitel omal Raugi Aspliväljal koa pissike munuke äratuskontsert. Aga sie es soan sedakorda soarlaste suurtele pidudele mitte likki. Ja Koguva kunstitalis avati  Muhu kunstnike näitus. Kis seda nähe tahab, piab kangest ruttus olema, sest seda paljast poaer nädalt ülal pietsegid. Aga nüid ma taha ühest murest kirjuta, midast mitmed inimesed oo moole kurtn. Neh kui sial Liiva puodis neid uiendusi akati sii sui alguse puolt tegema, siis mõni mudud toodutas poenaiste kallal koa, et kus meite lihalett pantud oo, aga aru sai ju igaüks, et ega poenaeste asi sii ep aita.

Muhulane oo leplik ja suab easte aru, et ega sie lihalett nüid suuremad kasumid ep sua sisse tuua üht. Juu siis olli taris ää korista, sest ega turist sialt omale kolme kotleti või ühte eeringast või kanajalga es küsi. Ikka sie va muhulane. Ja levariiuli võib taha seena jaare lükata küll ja siis soab laska joomaaegadel sial keskel puodi laiuta.

Aga mis surt kanged kasumid sie topsikohve küll piaks Liiva puodi sisse tuoma, sest ep sua muhulane kohe mittemärki aru. Neh, kui ruutkilumietri pial oo masu neli söömakohta ja bensukas viel üle nende, siis kisse nüid nii kangest ikka seda kohvet omale just puodi ostma tuleb. Rahvast oo sial ju niikutnii uduumbe ja kui saba ühekorra kassani jõvab, oo sie kohve ammuks jahtun.

Aga muhulane, arvab, et juu siis põle ta asi aru soajagid, ja neh, et Liivavahe võeruid täis oo, siis iilib tassakeste sui läbi Orisare puodi või suadab nooremad oma iest.

Muhulane oo ühna rahul. Las nie Liiva poe naesed tienivad sui võeraste arvelt. Puhta omad inimesed ju. Ja nie Liivapoe müijad oo üleüldsegid ühte suurt riiklikku reemiat viart. Vahtivad oma muikus nägudega soole kenaste silmaauku ja ühtegid santi sõna nende suust ep kuule. Ehkid päävad oo pitkad ja poed oo rahvast kogu aeg täis.

Muhulane mõtleb, et juu suab sügise jälle rahupärast oma puodi ja omade müijate juure. Ja et kui nie turistid oo siit sügiseks läbi voorin, äkist siis antasse lihalett kua tagasi ja tuuasse levariiulid uieste keskpaika puodi. Sest nii tohmi juttu, et lihalett koristati ää sellepärast, et uie poe ehitus pihta akkab, voata sõukest asja muhulane ep usu.

Annaks nüid arm, et ta kiegid muhulast sügise uieste vihaseks ep aa. Sest ullemad inimest kut vihane muhulane põle moo silmad viel näin mitte.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email