Osavallakogu moodustamise võimalused Saaremaa vallas

Orissaare vallavolikogul on jäänud pidada viimased istungid. Lisaks Orissaare valla teemadele on vaja langetada otsuseid, mis hakkavad kujundama meie elu Saaremaa vallas. Orissaare vallavolikogu otsustas, et Saaremaa vallas hakkab meie piirkonna huve esindama osavallakogu. Ühinemislepingust tulenevalt otsustavad praegused volikogud osavallakogu liikmete arvu ning valivad kogu moodustamise meetodi.

Osavallakogu otsustab piirkonna kodanikeühenduste projektitoetuste jagunemise, annab seisukoha teede investeeringute kavale, saab avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule kohaliku elu küsimustes, millele on vastamise aeg 10 päeva. Detailsem info osavallakogu, sh kogukonnakogu moodustamise ja ülesannete kohta on leitav aadressil
https://www.saaremaavald.ee.

Tuginedes viimase nelja aasta praktikale, võib neid istungeid, kus kõik 11 volinikku on kohal, lugeda üle ühe käe sõrmedel. Seetõttu olen seda meelt, et Orissaare osavallakogus oleks 7 või 9 liiget, millele lisanduvad täiendavad liikmed. Saaremaa vallavolikogu liikmed saavad olla oma elukohajärgse piirkonnakogu täiendavad liikmed.

Ühinemisleping näeb osavallakogu moodustamiseks ette kolme varianti. Esimeseks võimaluseks on huvirühmade esindajatest moodustatav kogu. Otsustades antud variandi kasuks, tuleb praegusel volikogul nimetada konkreetsed huvigrupid. Võimalikeks huvigruppideks on pakutud näiteks noored, eakad, ettevõtjad, jahimehed jne. Keeruline on leida igale grupile esindajat, sest huvigrupid ei ole ühtmoodi üles ehitatud ning ei pruugi katta kõiki selle valdkonna esindajaid. Näiteks, kui noorte puhul valida esindajaks kooli õpilas­esinduse juht, jäävad katmata noored vanuses 20-26. Samuti on pakutud huvigruppide seas neid, kus esindajatel omavahel kokkupuudet olla ei pruugi, näiteks ettevõtjad. Seetõttu on keeruline moodustada osavallakogu huvigruppide esindajatest kogu nii, et see oleks loodud ühtsetel ja selgetel põhimõtetel.

Teiseks võimaluseks on asustusüksuste esindajatest moodustatav kogu, mille korral tuleb praegusel volikogul töötada välja süsteem, milles terve osavald oleks esindatud ja võimalikult võrdse häälte kaaluga. Orissaare vallas on 36 küla, kus kõigil ei ole külavanemat, ja üks alev, kus elab pool valla elanikest. Üks võimalikest variantidest on jagada piirkond elanike arvu põhiselt kantideks: Orissaare kant ca 883 elanikku (alev, Kõinastu, Põripõllu); Saikla kant ca 278 elanikku (Saikla, Liiva, Tumala, Kalma, Mehama, Ariste, Väike- ja Suur-Rahula); Kavandi kant ca 240 elanikku (Kavandi, Raugu, Hindu, Järveküla, Väike- ja Suur-Pahila, Randküla, Rannaküla (uue nimega Kirderanna), Võhma (uue nimega Väike-Võhma), Jaani, Haapsu, Pulli, Taaliku, Ööriku); Tagavere kant ca 230 elanikku (Tagavere, Arju, Kuninguste, Salu, Kareda, Imavere, Väljaküla (uue nimetusega Koigi-Väljaküla); Orinõmme kant ca 182 elanikku (Orinõmme, Liigalaskma, Maasi, sh Laheküla, Mäeküla). 9-liikmelise kogu puhul oleks esindajaid järgmistest kantidest: Orissaare 4, Saikla 2, Kavandi 1, Tagavere 1, Orinõmme 1.

Viimaseks võimaluseks on valimistulemuste põhjal moodustatav kogu. Kandidaadid, kes ei ole valitud Saaremaa volikokku, seatakse elukoha järgselt häälte tulemuste põhjal pingeritta, kust enim hääli kogunud kandidaadid osutuvad osavallakogu liikmeteks vastavalt kokkulepitud liikmete arvule. Selle variandi tugevuseks on, et kandidaatideks võivad olla nii huvigruppide esindajad kui ka külade aktiivsemad inimesed, keda huvitab oma piirkonna ja Saaremaa kui terviku heaolu.

Head Orissaare valla elanikud! Ootame Teie arvamusi, kas Orissaare osavallakogu moodustada huvigruppide esindajatest, asustusüksuste esindajatest või valimistulemuste põhjal ning ka osavallakogu liikmete arvu kohta telefonil 4545593 või e-maili teel ovv@orissaare.ee.

Marili Niits
Orissaare vallavolikogu esimees

Print Friendly, PDF & Email