Saaremaa vallas sotsiaal- ja haridustoetused ühtlustatakse

Suvi on käes ja ühinemismeeskonnal on mitu kuud sisulist tööd seljataga. Mida on tehtud ja mis veel ees seisab?

ETTEVALMISTUSE OLULISUS: Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu tõdeb eelnõudega tutvudes, et Saaremaa valla edukas käivitamine oleneb suuresti praegu käimasolevast ettevalmistustööst.

Teatavasti moodustati ühinemislepingu alusel 11 valdkonnakomisjoni ja nende raames 27 erialakomisjoni, kokku on komisjonides tegutsenud 332 liiget. Kogu protsessis on kandev roll olnud Saaremaa omavalitsusjuhtidest koosneval juhtkomisjonil, kes on viimase kolme kuu jooksul pidanud kuus sisutihedat koosolekut. Kõik valdkonnakomisjonid on juhtkomisjonile esitanud ka senise töö tulemused ja komisjonide protokollidega saab tutvuda aadressil www.saaremaavald.ee.

Selles lühikeses kirjutises ei ole võimalik kõikidele käsitletud teemadele keskenduda. Ehkki ka näiteks uue valla põhimäärus või meediakorralduse põhimõtted on olulised küsimused, on seni otsustamist leidnud teemadest inimese jaoks ühed tähtsamad sotsiaal- ja haridusvaldkonna toetused ja teenused.

Saaremaa 12 omavalitsuse senistest toetustest joonistub kirev pilt ja seda nii toetuse liikide kui ka määrade osas. Ühendvallas tuleb need ühtlustada ja juhtkomisjoni otsuse põhjal hakkab sotsiaal- ja haridustoetuste valdkonnas 1. jaanuarist 2018 kehtima ühtne kord. Kõik Saaremaa inimesed hakkavad saama sünnitoetust (380 eurot), matusetoetust (250 eurot) ja 1. klassi mineva lapse toetust ehk nn ranitsatoetust (175 eurot). Sama põhimõte laieneb ka puudega inimeste hooldajatoetuse maksmisel. Ülejäänud toetuste puhul lähtutakse vajaduspõhisusest ja seda saab määrata, kui perekonna sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on väiksem kui kahekordne riikliku toimetuleku piir (280 eurot). Ühtlustatakse ka riikliku toimetulekutoetuse määramise aluseks olevad eluruumi kulude piirmäärad.

Samuti muudetakse mõningate eranditega (näiteks õpilaste majutustoetused) vajaduspõhiseks haridusvaldkonna toetused. Huvihariduse toetamisel makstakse edaspidi senise kulude kompenseerimise asemel ringidele pearaha. Kusjuures munitsipaalhuvikoolide ringides osalemisele piiranguid ei seata, erasektoris toetatakse läbi pearaha igas valdkonnas ühes ringis osalemist. Jätkatakse ka õpilaste transpordi igakülgset toetamist ja seda nii üld- kui ka huvihariduse puhul. Transporti toetatakse läbi õpilasliinide, samuti ühistranspordi ja teatud juhtudel ka läbi isikliku sõiduki kasutamise hüvitamise. Seega lähtutakse toetuste puhul ühinemislepingus kirjapandust, et kõik need põhimõtted peavad veel enne valimisi saama kinnituse praeguste omavalitsuste volikogude poolt.

Järgmine suurem töö saab olema uue valla struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu väljatöötamine. Ühinemislepingu kohaselt jätkavad kõikides senistes vallakeskustes (lisaks ka Kärlal ja Lümandas) mõne töötajaga teenuskeskused ja Orissaares teistest suurem büroo. Praegu on Saaremaa omavalitsustes tööl ligi 200 teenistujat, palju neid uues vallas olema saab, peab juhtkomisjon uuele volikogule otsustamiseks ette panema veel enne oktoobrikuiseid valimisi.

Kahtlemata tuleb ette valmistada veel hulgaliselt õigusakte ja materjale, sest seadusandja poolt loodud ajaaken valimispäevast 15. oktoobril 2017 kuni uue vallavalitsuse kui ametiasutuse tekkeni 1. jaanuaril 2018 on väga kitsuke. Uuel volikogul seisab Saaremaa valla käivitamiseks ees väga tihe tööperiood ning selle edukuse võti on praeguses ettevalmistustöös.

Alo Heinsalu
Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht


Mis hakkab toimuma sügisel?

Pakume välja ühe võimaliku ajakava. See realiseerub, kui ei ole valimiskaebusi ja volikoguistungid toimuvad kord nädalas neljapäeviti.

15. oktoober – valimispäev
20. oktoober – valimiskomisjon registreerib uue volikogu liikmed
21. oktoober – valimistulemus jõustub, tekib Saaremaa vald omavalitsusüksusena, algavad Saaremaa vallavolikogu liikmete volitused
26. oktoober – volikogule valitakse esimees ja aseesimees
2. november – valitakse vallavanem, ametisse kinnitatakse vallavalitsus, Saaremaa vallavalitsus kui täitevorgan alustab tegevust, senised linna- ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetavad tegevuse, kuid ametiasutusena jätkavad tegevust
9. november – volikogu kinnitab Saaremaa vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu, algab vallavalitsuse teenistujate värbamine
31. detsember – senised linna- ja vallavalitsused ametiasutusena lõpetavad tegevuse
1. jaanuar 2018 – Saaremaa vallavalitsus ametiasutusena alustab tegevust

Print Friendly, PDF & Email