Noorsootöö kvaliteedi hindamisest

Tänavu veebruaris said Saaremaa kohalikud omavalitsused ja Muhu vald haridus- ja teadusministeeriumi hallatavalt asutuselt Eesti noorsootöö keskus koostööettepaneku osaleda Saaremaa koostöögrupis, et üheskoos ja riigipoolse lisatoega arendada noorsootöö valdkonda. See rahastus on lisaks riigipoolsele huvihariduse ja -tegevuse täiendavale toetusele, mis eraldatakse kohalikele omavalitsustele alates käesoleva aasta septembrist vastavalt 1. juulil jõustuvale seadusele.

Selleks, et rahalist tuge saada, tuleb koostada arenguprogramm, kaardistades eelnevalt kohaliku omavalitsuse noorsootöö hetkeolukorra. Kuressaare linn ja enamik Saaremaa valdadest läksid raskema vastupanu teed ja otsustasid läbi viia noorsootöö kvaliteedi hindamise (vastavalt mudelile), mis on, arvestades ühendvalla konteksti, perspektiivne lähenemine. Kuressaares on noorsootöö kvaliteeti varem hinnatud 2011. aastal.

Kuressaare noorsootöö kvaliteedi hindamiseks moodustati komisjon, kuhu kuulusid linnavolikogu hariduskomisjoni esimees ja noortekeskuse juhataja Anneli Meisterson, kooli noorsootöötajate esindaja, Saaremaa ühisgümnaasiumi huvijuht Triin Vallsalu, noortekeskuse noorsootöötaja Liis Kaal, noorte esindaja Greete Paaskivi ja linna noorsootöö spetsialist Marii Kõrgesaar. Komisjon kaardistas noorsootöö hetkeolukorra vastavalt vormis etteantud kriteeriumidele ja arvestades indikaatoreid. Seejärel hinnati konsensuskoosolekul kohaliku omavalitsuse noorsootöö vastavust kvaliteedi hindamise mudelis seatud eesmärkidele. Kui enesehindamine sai tehtud, saadeti vorm sõltumatutele välishindajatele, kes mai teises pooles käisid ka kohapeal, tutvusid noorsootöö asutustega, rääkisid noortega ja andsid kohaliku omavalitsuse otsustajatele tagasisidet.

Linna noorsootöö positiivne märksõna on mitmekesine huviharidus – ringide rohkus ja kõrge osalemise protsent, lisaks on märkimisväärne Eestis ainulaadne veebipõhine huvihariduse register. Tugevat noorsootööd tehakse ka meie koolides ja olulise panuse valdkonda annab atraktiivne uus noortekeskus. Välishindajad tõdesid, et Kuressaare on laste- ja noortesõbralik linn, loodud on suurepärane noorsootöö taristu, koolides ja noortekeskuses töötab piisavalt noorsootöötajaid ja tegutseb aktiivne noortekogu.

Arendusvajadustena võib välja tuua nüüdisaegsete meetodite vähese kasutamise, sh mobiilse noorsootöö ja laagrite korraldamise. Uute ringide avamisel tuleks luua võimalusi põhikooliealistele poistele, näiteks tehnikavaldkonna huviringe. Samuti võiks omavalitsuses olla ühtne süsteem mitteformaalsete tulemuste arvestamiseks formaalses õppes ja mitteformaalse õppimise kogemuste tunnustamiseks. Välishindajad tõid probleemkohana esile üldhariduskoolide omavahelise koostöö, Noortejaama funktsionaalse tegutsemise ja suurema rõhuasetuse avatud noorsootööle. Tähelepanu tuleks pöörata ringijuhtide järelkasvule ja koostöövõimaluste laiendamisele. Välishindajate ettepanek on ka noortealgatuste toetamiseks kogukonnas läbipaistvama süsteemi loomine. Nii noored kui ka noortega tegelevad inimesed tunnevad puudust maakondlikust noorte infoportaalist, mis on praeguseks tegevuse lõpetanud, kuid mille taasloomist tuleks ühendvalla perspektiivis kaaluda.

Kuressaare jt kohalikud omavalitsused tegelevad hetkel noorsootöö kitsaskohtade kaardistamisega ning peagi koostatakse ühine tegevuskava.

Kuigi kohalikud omavalitsused on koostööd teinud ka seni, eeldab – kuid teisalt ka võimaldab – ühendvald seda veelgi rohkem. Otsuseid tehes tasub meeles pidada, et meil on ühised noored!

Marii Kõrgesaar,
noorsootöö spetsialist

Print Friendly, PDF & Email