ISTUNGID

Vallavolikogu maikuu istung peeti 18. mail volikogu saalis.

Päevakorras olid järgmised teemad:

kinnitati Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühise jäätmehoolduseeskirja muudatused;

kinnitati Orissaare valla jäätmevaldajate registri põhimäärus;

kinnitati Orissaare valla vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord;

määrati jäätmekäitluskohad;

anti volitused Muhu vallale hanke läbiviimiseks jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks;

anti heakskiit Torgu vallale varaliste kohustuste võtmiseks;

anti heakskiit Leisi vallale varaliste kohustuste võtmiseks;

algatati asustusjaotuse muutmine Orissaare valla nelja küla osas;

kinnitati loa taotlemine keskkonnaministeeriumilt vara võõrandamiseks;

kinnitati valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine;

määrati Saaremaa vallavolikogu liikmete arv;

moodustati valimiskomisjon kohalike omavalitsuse volikogude valimiseks.

Volikogu järgmine istung toimub 15. juunil kell 16.

 

Vallavalitsuse maikuu istungid

8. mai

Kinnitati Orissaare lasteaia Päikesekiir lahtiolekuajad.

Anti luba laste spordilaagri korraldamiseks ajavahemikul 24.07–12.08.

Anti välja avaliku ürituse luba kirbuka korraldamiseks 14. mail.

Muudeti katastriüksuse lähiaadressi (Järveküla Undi).

Kinnitati kirjaliku enampakkumise vallavarakomisjoni otsus – Rauni POÜ osaluse võõrandamine.

Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks katastriüksuse moodustamise plaanimaterjali alusel (Ööriku küla Tamme).

Kinnitati puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastamine Suur-Rahula külas Kargukopli maaüksusel.

Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.

Anti perioodiline vabastus korraldatud jäätmeveost.

16. mai

Kehtestati Kuivastu mnt 20 detailplaneering.

Kinnitati Orissaare keskväljaku detailplaneeringu lähteülesanded.

Kinnitati Lapi detailplaneeringu lähteülesanded.

Määrati unikaalaadress Põripõllu küla Mihkli katastriüksusele.

Väljastati ehitusluba Orissaare alevikus Sadama 5 (hostel) ehitise ümberehitamiseks.

Kinnitati lihthanke “Orissaare pindamistööd” tulemused.

Kinnitati puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastamine Väike-Rahula küla Tõnise maaüksusel.

Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.

29. mai

Anti välja avaliku ürituse load: jaanikross 2017, Saikla veski öö, retrodisko 2017, Piidivabriku korraldatavad juunikuu üritused endises paadivabriku hoones ja I Land Sound.

Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut.

Moodustati kaardimaterjali alusel Suusaotsa katastriüksus Tumala külas.

Moodustati kaardimaterjali alusel Sadama katastriüksus Rannakülas.

Kinnitati Sarapiku (Võhma küla) katastriüksuse lähiaadressi muutmine.

Kinnitati vallavanema puhkus 1.–6. juuni.

Väljastati ehitusload puurkaevu ehitamiseks Lahe küla Mere mü, Jaani küla Nirgi mü ja Võhma küla Sarapiku mü.

Kuulutati välja lihthange “Orissaare pargi rajamine”.

Print Friendly, PDF & Email