DETAILPLANEERINGUD

Kudjape aleviku Tööstuse tn 7 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 24.05.2017 otsusega nr 1-3/17/31 tunnistati kehtetuks Kudjape alevikus Tööstuse tn 7 detailplaneering. Kudjape aleviku Tööstuse tn 7 detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavalitsuse 3.02.2005 korraldusega nr 76. Planeeringu eesmärk oli Tööstuse tn 7 jagamine kaheks maaüksuseks ja piirangute määramine.

Planeeringuala suurus on ca 0,6 ha. Planeeritavatele kruntidele täiendavat ehitusõigust ei määratud, kuna ühel maaüksusel oli olemasolev kaarhall ja teine maaüksus planeeriti laoplatsiks.

Detailplaneeringu järgsed krundid (lähiaadressiga Tööstuse tn 7 ja Tööstuse tn 9, katastriüksuste sihtotstarve tootmismaa) moodustati 6.05.2005. Planeeringujärgsed maaüksused on käesolevaks hetkeks omanikku muutnud. Kuna Tööstuse tn 7 detailplaneering on maaüksuse jagamise järgselt realiseeritud, esitasid maaüksuste omanikud 21.03.2017 ja 15.04.2017 Lääne-Saare vallavalitsusele avaldused detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.


Nasva alevikus Jõeveere ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 24. mai 2017 otsusega nr 1-3/17/30 kehtestati osaliselt Nasva alevikus Jõeveere ja lähiala detailplaneering Jõeveere maaüksuse osas.

Planeeringu eesmärgid on külaplatsi ja supelranna planeerimine, sh ehitusõiguse määramine, parkla rajamine, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ja keskkonnatingimuste seadmine. Käesolev detailplaneering sisaldab Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringu (edaspidi ühisplaneering) muutmise ettepanekut.

Vastavalt ühisplaneeringule jääb planeeringuala Läänemere ehituskeeluvööndisse.

Külaplatsile ja supelranda ehitiste rajamiseks tehakse ettepanek vähendada Läänemere ehituskeeluvööndit. Planeeringu osalise kehtestamise otsuse ja planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel aadressil http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud.


Muratsi küla Viiumäe detailplaneeringu algatamine

Lääne-Saare Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 2-3/17/206 “Muratsi külas Viiumäe detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine” algatati Muratsi külas Viiumäe maaüksusel (katastriüksuse katastritunnus 27003:003:1025, pindala 3,02 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering.

Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha. Planeeringu eesmärgid on maaüksuse jagamine, ehitusõiguse määramine elamutele koos abihoonetega, teede ja liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.

Lähtudes keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju (k.a piiriülene) puudub.

Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist.

Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna planeeringuala naabruskonnas on kehtestatud mitmed detailplaneeringud elamukruntide planeerimiseks ja ehitusalad ei paikne ühisplaneeringuga määratud rohevõrgustiku tuumalal, toetuskõlbulikul põllumaal ega inventeeritud vääriselupaiga alal.

Planeeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel aadressil http://laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-algatamine.

Print Friendly, PDF & Email