Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungid

Linnavalitsuse 23. mai istungil otsustati

* Anda ehitusluba elamu püstitamiseks aadressil Heina 11a, Kevade L3 sidekaabli ehitamiseks, Kingu 6 hoone rekonstrueerimiseks ning elamu püstitamiseks aadressil Sinilille 23 ja elamu elektriliitumiseks.
* Muuta 9.05.2017 korraldust nr 274 (muudatus avaliku ürituse korralduses).
* Anda luba AS-ile Eesti Meedia Kuku raadio sotsiaalkampaania “Selge grupijuht” korraldamiseks 9.06; Kuressaare jaanipäeva tähistamiseks ja linna jaanitule korraldamiseks 23.–24.06 kell 19–03; Messiteenused Grupp OÜ-le Saare laada korraldamiseks 21.–22.07; AECETIA OÜ-le Maxima suvelaada korraldamiseks 9.–11.06 ja Maxima koolilaada korraldamiseks 4.–6.08.
* Korraldada lihthange “Kingu 6 hoone rekonstrueerimine”.
* Sõlmida AS-iga Kuressaare Soojus kinnistute hoonestusõigusega koormamise leping.
* Eraldada eelarve reservfondist 250 eurot endise linnavaimuliku Conrad Eduard Hesse hauaristi taastamiseks Kuressaare Kudjape kalmistul ja 8500 eurot IT-tarkvara litsentside soetamiseks.
* Sõlmida äriruumi üürileping OÜ-ga Rootsi 7 1.11.2017–31.12.2018 Rootsi 7 hoones asuvate ruumide kasutuselevõtuks (Pargi lasteaia asenduspind).
* Anda linna tänukirjad Rohu lasteaia töötajatele seoses lasteaia 60. aasta juubeliga.
* Esitada programmi “Imelised aastad” kandideerimiseks taotlus Tervise Arengu Instituudile.

Linnavolikogu 25. mai istungil

* Kuulati linnapea Madis Kallase ülevaadet olukorrast linnas.
* Kuulati Helje Pendi ettekannet SA Saaremaa Arenduskeskus reorganiseerimisest.
* Anti heakskiit ühiste kavatsuste protokolli sõlmimiseks SA Saaremaa Muuseum asutamisel.
* Kuulati Anu Varese kokkuvõtet Kuressaare elanike rahulolu-uuringust.
* Kinnitati Kuressaare 2016. aasta majandusaasta aruanne.
* Kuressaare linna 2017. aasta lisaeelarve kinnitamise eelnõu kiideti heaks ja suunati teisele lugemisele.
* Saaremaa vallavolikogu liikmete arvuks määrati 31.
* Saaremaa vallavolikogu valimisteks otsustati moodustada üks 31-mandaadiline valimisringkond.
* Saaremaa valla valimiskomisjoni liikmeteks otsustati nimetada Riina Allik, Elo Ilumäe, Ene Johanson, Eve Kiil, Maire Käärid, Eero Lapp ja Andrus Lulla, asendusliikmeteks Diana Lõhmus ja Katrin Nigul.
* Anti luba Pargi lasteaia rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseks.

Linnavalitsuse 30. mai istungil otsustati

* Anda ehitusluba Pärna tänava elektri maakaabelliini ehitamiseks ja aadressil Kauba 13/1 asuva hoone ümberehitamiseks.
* Anda kasutusluba ilmajaama kasutamiseks aadressil Tehnika 5.
* Anda luba Kuressaare Kultuurivarale pärimuskultuuri tantsukontsertide “Neljapäevane labajalg” korraldamiseks lossipargi kõlakojas 22.06, 29.06, 6.07, 13.07, 27.07 ja 3.08 (kell 17–20) ning võidupüha tähistamise korraldamiseks 23.06 kell 9.50–10.50 Vabadussõjas langenute ausamba juures Kuressaares; Sky Management OÜ-le Terminaator 30 juubelikontserdi korraldamiseks piiskopilinnuse hoovis 17.06.
* Kinnitada lihthanke “Kuressaare Linnateatri saali valgustehnika ostmine” tulemused ja tunnistada edukaks E&T OÜ esitatud pakkumus hinnaga 32 730,25 eurot (lisandub käibemaks).
* Kinnitada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Tallinna tänava purskkaevu projekteerimistööde ja autorijärelevalve teostamine” tulemused ja tunnistada edukaks * Ösel Plan OÜ esitatud pakkumus hinnaga 12 850 eurot (lisandub käibemaks).
* Lõpetada lihthanke “,SÜG-i spordiväljaku jooksuraja remonttööd” menetlus, kuna tähtajaks pakkumisi ei laekunud.
* Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus ja korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlus (eraisikud).
* Anda linna tänukiri Mai Rannale.
* Sõlmida Securitas Eesti AS-iga Kalda pst 1 asuva rannahoone rannavalve ruumi tasuta kasutamise leping kehtivusega 1.06–31.08.
* Anda Tallinna tn 5 turuhoone ruumid nr 2, 3, 4 ja 8 kogupindalaga 154,6 m² Saaremaa Loomemaja MTÜ kasutusse tähtajatult ja tingimusel, et kasutaja kannab kõik kasutamisega kaasnevad kulud.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Aukodaniku aunimetuse omistamine” eelnõu.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Enampakkumise korraldamine tänavamaa kinnistutele hoonestusõiguse seadmiseks ja elamumaa kinnistute võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks” eelnõu.
* Teha 2017. aasta eelarve tulude ja kulude (I) muudatus kogusummas 245 269 eurot.

Print Friendly, PDF & Email