Ülevaade tegemistest

Tiia Leppik
abilinnapea

• Viimase kuu olulisemad märksõnad kultuuri- ja hariduse valdkonnas on olnud: 1. klasside komplekteerimine; riigigümnaasiumi temaatika; hariduse ja kultuurivaldkonna nõupidamised seoses omavalitsuste ühinemisega; projektitoetuste jagamine kultuuri-, spordi- ja hariduse valdkonna projektidele; ettevalmistused Pargi lasteaia renoveerimiseks (sh asenduspindadega tegelemine); Saaremaa Suveniiri konkurss; Kuressaare linna sünnipäeva ja päikesepealinna üritused; KOV-ide haridusjuhtide seminar Sillamäel; Saaremaa Muuseumi SA temaatika; ettevalmistused pedagoogide tänuürituseks.
• Kevadperiood on rikas ka meeleolukate kontsertide, näituste ja muude ürituste poolest: toimunud on mitmed koolide ja huvikoolide kevadkontserdid, kultuurikollektiivide kontserdid ja juubeliüritused ning spordiüritused täiskasvanutele ja lastele.

Kairit Lindmäe
sotsiaalosakonna juhataja

• Maikuus kogunes kahel korral ühinemise sotsiaalkomisjon, et leppida kokku ühtsed sotsiaaltoetuste määrad ja sotsiaalteenuste põhimõtted ning juhtkomisjonile edastati ettepanek sotsiaalvaldkonna struktuuri osas.
• Sotsiaalministeeriumi kutsel toimus Pärnus kohtumine KOV-ide esindajatega noortegarantii tugisüsteemi arendamise koostöö teemal. Tutvustati koostöölepet noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorralduse testimiseks ja ESF toetuse andmise tingimusi ning mitteaktiivsetele noortele suunatud juhtumikorralduse mudelit.
• Lastekaitsespetsialistidega kohtusime Noortejaamas Noorte Tugila töötajaga ja kaardistasime koostöövõimalusi.
• Külastasime Pärnu haiglas tegutsevat Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskust, kus rääkisime koostöövõimalustest.
• Külastasime Saaremaa puuetega inimeste koda, rääkisime selle aasta tegemistest ja koostööst Saaremaa vallas.
• Toimus sotsiaalministeeriumi seminar, mille eesmärk oli koguda enne uute Euroopa Sotsiaalfondi rahastusvoorude kujundamist kokku KOV-ide tegelikud vajadused ja ettepanekud, et järgmistes voorudes toetataks just neid tegevusi, mille järele on kõige suurem vajadus.
• Külastasime Pärsama hooldekodu ja tutvusime eakate hooldekoduteenuste võimalustega.
• Päevakeskuses toimus infopäev “Elu dementsusega”. Eesmärk on luua tugigrupp inimestest, kes oleksid valmis jagama oma kogemusi teistele sarnaste muredega inimestele. Häid soovitusi jagasid ja küsimustele vastasid spetsialistid MTÜ-st Elu Dementsusega.

Tiit Kaasik
projektijuht

• Ühinemiskomisjonides hakkavad Saaremaa valla tulevikuvisioonid tasapisi kuju võtma (lõplikult paneb need paika sügisel valitav uus Saaremaa valla volikogu).
• Seoses maavalitsuste institutsiooni kaotamisega on praegu päevakorral ka sihtasutuse Saaremaa Arenduskeskus (SAK) ümberkujundamine. SAK on teadupärast sihtasutus, mis pakub nõustamisteenust ja abi ettevõtjatele ja kodanikuühendustele. SAK-i asutajaõigusi esindab maavanem. Saare maakonna huvides on loomulikult see, et saaksime Saaremaad puudutavates küsimustes kohalikul tasandil suuremal määral kaasa rääkida. Et seda saavutada, tuleb Kuressaare linnal kui maakonna keskusel luua olemasoleva sihtasutuse kõrvale uus, Saare maakonna elanike huve esindav sihtasutus. Nende kahe sihtasutuse ühinemise järgselt läheksid kõik SAK-i lepingud ja töötajad üle uude sihtasutusse. Nii tagatakse rahastamise, koostöö ja tegevuste järjepidevus.
• Aprillis külastas Saaremaad riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Kohtuti nii Kuressaare linnaelanike kui ka ettevõtjatega. Kohtumistel räägiti eelkõige Saaremaad puudutavatest probleemidest ja võimalustest. Näiteks Tanel Talvega sai arutatud kiire internetiühenduse võimalusi Saaremaal ja tõdeti, et just sellised riigi toetavad tegevused aitavad luua Tallinnast kaugemal uusi töökohti.
• Rõõm on teatada, et ilmajaama ehitus käib. Loodame, et uus seade saab peagi paigaldatud ja siis võib päikesepealinnas suvi alata.
• Tähtsatest hetkedest rääkides ei saa loomulikult mainimata jätta Kuressaare 454. sünnipäeva 8. mail. Lisaks teenetemärkide üleandmisele linna väärikamatele kodanikele tähistati seda veel Kuressaare linnateatris 10. mail toimunud tänuüritusega Kuressaares tegutsevate ettevõtete töötajatele.

Päikest kõigile!

Print Friendly, PDF & Email