Lääne-Saare vallavalitsuse aprillikuu istungite materjalid

5.04.2017

Riigihanked
Otsustati korraldada riigihange “Mootorikütuse ostmine jaemüügi korras”.

Maakorralduslikud ja maareformi toimingud
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Nasva aleviku Sõrve mnt 24 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
Muudeti Kärla-Kirikuküla Rahniku katastriüksuse lähiaadressi.
Otsustati erastada Suve maaüksus Pähkla külas.

Muud küsimused
Vabastati ajutiselt korraldatud jäätmeveost 1 majapidamine.
Määrati rahvaküsitluse aeg ja kohad ning moodustati küsitluskomisjon.
Moodustati hajaasustuse programmi 2017 projektide hindamiskomisjon.
Kiideti heaks Muratsi küla Tinuri hajaasustuse programmi lõpparuanne.
Anti avaliku ürituse “Muusika, maitsed, mootorid” korraldamise luba OÜ-le Suur Katel Mändjala kämpingus 26.05–28.05.2017.
Määrati SA Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu uued liikmed.
Otsustati toetada EELK Kaarma Peeter-Pauli kogudust hoonete avariiremondi omaosaluse maksmisel.
Otsustati anda MTÜ-le Randvere Heaks garantiikiri omaosaluse tasumise kohta KOP-i esitatavale projektile “Randvere seltsimajas vee- ja kanalisüsteem jooksma”.
Anti nõusolek omaosaluse finantseerimiseks MTÜ Karala Küla Arengu Selts projekti “Karala laste teisaldatav mängulaev” teostamiseks.
Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu “Hajaasustuse programmis kohaliku omavalitsuse eelistatud sihtrühma ja valdkondade prioriteetsuse määramine”.

11.04.2017

Riigihanked
Otsustati korraldada riigihange “Tänavavalgustuse ehitamine Kärla ja Kudjape alevikus”.
Otsustati korraldada lihthange “Lümanda põhikooli rekonstrueerimise projekteerimine”.

Muud küsimused
Kiideti heaks Riksu küla Sepa-Jõe hajaasustuse programmi lõpparuanne.
Muudeti korraldatud jäätmeveo graafikut tiheasustusalal 2 majapidamise osas.
Kinnitati vallavalitsuse osutatavate sotsiaalteenuste hinnad.
Vaadati läbi kolme ettekirjutuse eelnõud.
Kinnitati vallavara, Tõrise karjääri võõrandamise tingimused.
Lubati ME-l Lääne-Saare Haldus sõlmida vallamajas asuva ruumi kasutusleping MTÜ-ga Kudjape Arenguselts.
Otsustati garanteerida MTÜ Medel projekti “Päike Kaarma bussipeatustesse” abikõlbulikest kuludest jätkuvalt 10%.

18.04.2017

Maakorralduslikud ja maareformi toimingud
Seati korteriomand Sikassaare küla Metsa maaüksusele.
Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 30 maaüksuse osas.
Seati hoonestusõigus riigimaale Jõempa külas.
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Karala küla Uue-Sepa katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Muratsi küla Koordi katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
Nõustuti 157 riigi omandis oleva katastriüksuse lähiaadressi muutmisega.

Riigihanked
Otsustati korraldada lihthange “Kärla põhikooli katuse remont”.
Otsustati korraldada lihthange “Lümanda lasteaia käiguteede ehitamine”.
Tunnistati kehtetuks riigihange “Lääne-Saare valla investeerimislaen”.

Muud küsimused
Kiideti heaks Käesla küla Hobustkopli talu hajaasustuse programmi lõpparuanne.
Anti nõusolek valla lasteaedade rühmaõpetajatele täiendava puhkuse andmiseks.
Vaadati läbi kahe ettekirjutuse eelnõud.
Otsustati esitada volikogule järgmised eelnõud: «Vallavara kasutusse andmine”, “Nõusoleku andmine Pihtla vallale laenu võtmiseks”, “Torgu valla poolt võetavale varalisele kohustusele heakskiidu andmine”, “Nõusoleku andmine kasutusrendi lepingu sõlmimiseks Laimjala vallale”, “Nõusoleku andmine kasutusrendi lepingu sõlmimiseks Leisi vallale”.

25.04.2017

Maakorralduslikud toimingud
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Anijala küla Tamme katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Koidula küla 5 katastriüksuse liitmisel tekkivatele katastriüksustele.

Muud küsimused
Otsustati korraldada riigihange “Lümanda keskusehoone rekonstrueerimine” ja kinnitati hindamiskomisjon.
Vabastati üks majapidamine ajutiselt korraldatud jäätmeveost.
Kinnitati Kotlandi küla Vesikonna kinnistu hajaasustuse programmi lõpparuanne.
Moodustati hindamisrühm tegevus- ja arengutoetuse taotluste hindamiseks.
Otsustati teha kolm ehitusalast ettekirjutust.
Otsustati toetada MTÜ Randvere TÕK taotlust ja nõustuda 2 akna vahetuse kulude kandmisega.
Kooskõlastati MTÜ Saaremaa Tehnikaspordi Klubi taotlus Kihelkonna rahvaralli kiiruskatse korraldamiseks Karala külas valla seatud tingimustel.
Otsustati esitada volikogule järgmised eelnõud: “Arvamuse avaldamine Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine», «Kaarma Vallavalitsuse 03.02.2005 korraldusega nr 76 kehtestatud Kudjape aleviku Tööstuse tn 7 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine”.
Tunnistati kehtetuks Kaarma vallavalitsuse 18.06.2008 korraldus nr 243.
Otsustati, et valla kantseleis enne 21. aprilli registreeritud talgutel kokkukorjatud ja talgujuhi poolt Kudjape jäätmejaama viidud tavajäätmed võetakse valla kulul tasuta vastu ajavahemikus 25.04–22.05.

Sotsiaaltoetused
Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 28-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.
Nõustuti täiendavate sotsiaaltoetuste maksmisega 21-le puudega isikule.
Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 10-le puudega lapse perele.

Andrus Lulla,
vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email