Töövõime puudus viiendikul hinnatuist (9)

Mullu tehti Saare maakonnas 110 töövõime hindamise otsust, millest pisut üle viiendiku puhul tunnistati inimene töövõimetuks.

PANGE END AEGSASTI KIRJA: Hindamisele tulnuid võtavad vastu Töötukassa Saaremaa osakonna juhtumikorraldajad Õnnela Räim, Kristiina Tänav ja Eliis Paimre.
Maanus Masing

Kui seni tuvastati pikaajalise tervisekahjustusega inimeste töövõimetust, siis mullu juulist käivitus uus süsteem, kus töötukassa hindab inimeste töövõimet.

Statistikaameti avaldatud andmete järgi tehti mullu teisel poolaastal Saare maakonnas 19 inimese puhul otsus puuduva töövõime kohta – see tähendab, et inimese töötamist tavatingimustes takistab märgatavalt tema terviseseisund ja sellest tulenevad tegutsemispiirangud.

27 hinnatu puhul ei olnud töövõime vähenenud. Täielik töövõime tähendab, et inimese töötamine ei ole terviseseisundi ja sellest tulenevate tegutsemispiirangute tõttu piiratud. 62 inimese otsuses on kirjas, et inimese töötamist takistab osaliselt tema terviseseisund ja sellest tulenevad tegutsemispiirangud, st nad on osalise töövõimega.

Mehi ja naisi oli hinnatute seas võrdselt – kumbagi 55. Neist kaks – üks mees ja üks naine – jäeti hindamata ja menetlus lõpetati. Menetlemata, hindamata jäetakse siis, kui töövõime hindamise menetlus on lõpetatud inimese soovil või tema surma tõttu, taotluse puuduste likvideerimata jätmise tõttu või ei ole taotluse esitaja töövõime hindamiseks õigustatud isik. Otsuste arvu poolest jäi Saare maakond maakondade seas tagantpoolt kolmandale kohale. Läänemaal tehti 100 otsust, Hiiumaal aga kõigest 28. Esikohal on suurima elanike arvuga maakonnana Harjumaa 1570 otsusega. Kogu Eestis tehti töövõime hindamisi mullu kokku 4613 – 2264 mehe ja 2349 naise puhul. Rohkem kui pool inimestest (2466) hinnati osaliselt töövõimeliseks.

Täielik töövõime on 1180 hinnatul, puudub see aga 812 inimesel. Menetlemist või hindamist ei toimunud 155 inimese puhul, kellest enamik (99) olid mehed.

Mullu esimesel poolaastal määrati esmane püsiv töövõimetus Saare maakonnas kokku 186 inimesele. Neist seitsmel oli 100-protsendiline töövõime kaotus. 80–90% hinnati töövõime kaotuseks 41 inimese puhul, 40–70% 120 inimesel. 10–30% oma töövõimest oli kaotanud 18 hinnatut.


KOMMENTAAR
Ave Reimaa-Lepik,
töötukassa Saaremaa osakonna juhataja:

Töövõime hindamine on läinud ootuspäraselt. Hea meel on tõdeda, et viimastel nädalatel on töötukassa positiivset tagasisidet saanud ka erinevatelt koostööpartneritelt.

Oluline asi, mida soovin rõhutada inimestele, kes tulevad hindamisele: kindlasti peab inimene olema kuue kuu jooksul enne töövõime hindamise taotluse esitamist käinud perearsti, teda põhiliselt raviva eriarsti või töötervishoiuarsti juures ja visiidi tulemused peavad olema sisestatud e-tervises.

Veronika Allas,
Saaremaa puuetega inimeste koja juhataja:

Saare maakond ei ole kunagi olnud töövõime määramiste arvult maakondadest esimeste hulgas. Puudega ja/või puuduva töövõimega isikute hulk on püsinud stabiilselt 5–6 protsendi piires elanikkonnast. Suure osa sellest moodustavad ka Sõmera Kodu elanikud.

Kuna uue süsteemi rakendamine on alles alguses, saame käesoleva aasta tulemustest rääkida järgmise aasta alguses.Kindel on, et väga paljud taotluse esitajad vajavad küsimustiku täitmisel abi või juhendamist, sest vaatamata küsimustiku koostajate korduvale tähelepanu juhtimisele, esineb topeltküsimusi (näiteks “Kas suudate istuda või seista?”) ja segadusse ajavaid väiteid (näiteks “Suudan liikuda 2 trepiastet üles või alla ilma teise abita, kui on võimalus käsipuust kinni hoida”…). Tekib küsimus, milline määraja on kaks trepiastet – kas koduni või töökohani jõudmiseks piisab, kui inimene suudab need astmed läbida?

Eesti puuetega inimeste koda ja sotsiaalministeerium allkirjastasid 18. aprillil ühiste kavatsuste protokolli. Selle alusel hakatakse tänavu aasta teises pooles Eesti puuetega inimeste kojas pakkuma eraldi juriidilist nõustamisteenust töövõime hindamise küsimustes. Kindlasti ei paranda nõustamisteenus kõiki reformis leiduvaid auke, kuid võimaldab inimesi pisutki rohkem aidata.

Print Friendly, PDF & Email