Ülevaade tegemistest

Kairit Lindmäe
sotsiaalosakonna juhataja

• Kuu alguses toimus taas uutele linnakodanikele sünnikirjade ja -toetuste pidulik kätteandmine. Toimunud on mitmeid kohtumisi koostööpartnerite ja linnakodanikega.
• Arutasime dementsussündroomiga inimeste ja käitumisprobleemidega laste probleemidele lahenduste leidmise võimalusi. Kohtusin Kuressaare pensionäride ühenduse juhatuse liikmega ja rääkisime käesoleva aasta plaanidest.
• Võtsin osa Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu koosolekust ja Kuressaare hambapolikliiniku nõukogu koosolekust.
• Toimus juba traditsiooniline sotsiaalosakonna kohtumine piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseiga, kus kaardistasime hetkeolukorda ja edaspidiseid koostöövõimalusi.
• 10. aprillil lõppes linna eelarvest eraldatavate projektitoetuste I taotlusvoor. Sotsiaalse suunitlusega ja terviseedendamisega seotud ürituste projekte esitati kokku viis ja komisjon otsustas toetada neid kõiki. Lisaks sai üks projekt toetust juba varem.
• Toimus Saaremaa omavalitsuste ühinemise sotsiaalkomisjoni järjekordne koosolek, kus kogu maakonna sotsiaaltöötajad said valdade esindajatena anda sisendi Saaremaa valla sotsiaaltoetuste korda.
• Kohtusime linnakodanikega, kes tunnevad muret AS-i Hoolekandeteenused ühe osa linna kolimise pärast, ja külastasime nende väikese esindusega AS-i Hoolekandeteenused Viljandi Kodu.
• Osalen laste rehabilitatsiooni ja lastekaitset üldisemalt käsitleval infopäeval, kus meiega tulevad rääkima sotsiaalkindlustusameti esindajad Pärnust ja Tallinnast.

Tiit Kaasik
projektijuht

• Töö linnavalitsuses on praegusel ajal kiire ja huvitav. Osalen töögruppides ja kohtumistel, kus arutatakse tulevase Saaremaa valla toimima hakkamist. Näiteks 12. aprillil toimus ühinemise struktuurikomisjoni seminar. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti “Suure territooriumiga ühinenud omavalitsuse mitmetasandilise haldusorganisatsiooni kujundamine Saaremaa vallas” raames viisid seminari läbi Kersten Kattai ja Georg Sootla Tallinna Ülikoolist ning Anu Vares Kuressaare linnavalitsusest.
• Tähtsaks pean ka osalemist kohtumisel ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Paloga, kus olid arutusel mitmed väga paljusid saarlasi puudutavad ja ettevõtluse jaoks olulised teemad. Arutati lennu- ja parvlaevaühenduse parandamise olulisust ja võimalusi. Räägiti ka riigi kaasrahastatavate üürimajade rajamise vajalikkusest, et soodustada Saaremaa mitmetele ettevõtetele vajalike spetsialistide (näiteks inseneride) siia kolimist.
• Olulise probleemina tõstatasid ettevõtjad ka riigimaa omandamise keerukuse ja ajamahukuse. Tõdeti, et riigimaa omandamine ettevõtluseks senisest lihtsamas korras aitaks luua uusi töökohti.
• Hea oli kuulda, et minister lubas nende probleemidega aktiivselt edasi tegeleda.
• Lisaks tuleb jätkuvalt töötada mitme suurema ja väiksema Kuressaare linna jaoks olulise projekti kallal. Näiteks loodame maikuus volikokku viia Kuressaarde uue elamurajooni arendamise projekti. Tegemist on juba 2007. aastal vastuvõetud Kaevu tänav 18 ja selle lähiümbruse II etapi detailplaneeringu realiseerimisega. Kuressaare ilmajaama rajamine on lõpusirgel: asukoht on leitud, kokkulepped sõlmitud ja nüüd on vaja veel ehitustööd teha. Loodame sellega lõpule jõuda maikuu jooksul. Ka linnastaadioni lähiümbruse eskiisi väljatöötamise lepingu soovime allkirjastada aprillikuu allesjäänud päevade jooksul.
Jätkuvat päikselist kevadet!

Print Friendly, PDF & Email