MUHU UUDISSED: Suuri riede rüisteti aututega rinki (1)

Kis suuri riede pärast kirgutienistust kauemaks Liivavahele lõre aama jähi, sie sai küll ühna iseäralikku vuatepilti nähe. Kus äkist kukkus kirgu parkla puole autuid voorima kut kirjusid koeri!

Sial autute vahel juosid rinki Jüri, Keidy ja Alan. Ja Taavi ja Kaido nähti teestel abiks-nõuks olavad. Siis ma sai aru, et miskit suurt ja vägevat piaks kohe pihta akkama. Sest kui nie nuo­red oo juba kuskil iestvädajaks, siis põle sie niisamma kogunemine mitte. Kui ma konstaabel Hillari koa teeste ulkas sehkendamas nägi, siis akkas koitma, et juu ikka oo sie päe, kui jälle aututega rinki rüistetse. Ja nõnna kut olligid.

Et korraldajatetiim moole koa kuardi nina alla pistis, kus kõik nie punktid pial oo, mis tuleb üles leeda ja ää pildista, siis mool tõusid ühna ihukarvad püsti. Neh, ma ole küll eluaa sii elan, aga kas ma kõik nie kohjad ikka sedaviisi nobesti üles levaksi, seda ma easte ep usu. Aga reisu pial juhtun igavesi uhkeid asju. Neh, ja üks tarkus oo jälle juures. Ehkkid kaks pääva iljem, esimese lihatuma püha omingu, tulli Muhus viel kena lumekahutis maha, olli suuri riede just paras aeg esimest korda meres ja jões ojomas köia. Vähemaste nendel, kellel autu sihes liiga pala akkas. Põle paramad kohta jahutamiseks oln kut Tillunire, Simisti jõgi või Vähike väin. Aga umbest kolme tunni pärast akkasid autud puhas Liivale tagasi tulema ja siis istus väsin seltskond puhas Muhu restos Koost ja ootas võeduaamise tulemusi.

Nimesid õegati tagumisest kohjast ikka ettepuole. Viimasena kutsuti välja aututäis, kellel olli nimeks Tädi Helga. Neh, nende võedukisa läks juba siis lahti, kut ielviimast nime ette üteldi. Ühtegid Helgat ma nende ulkas küll es näe. Ollid Aare ja Liinu ja Maarja ja Sandra. Sandra olli koguniste Inglismoalt kuapides ää tuln, et kojo, Muhuse, autuga rinki rüistma tulla.

Ja tuleva riede piaks niisamma uhke päe Muhus tulema. Siis oo suured pidustused Linnusse linna pial. Talve sai Muhu linnusse langemisest müöda 790 voastad. Ja nüid jüribe riede õhta seda suure piduga tähistatsegid.

Asi akkab pihta Liiva roamatukogus, kus soab kuulda Ain Mäesalu loengud Muhu linnusse kaitsmisest. Ja kellu seitsmest koguneb rahvas Eemu veski alla. Sialt minnasse uhke rongikäiguga vallide piale. Linnusse ajaluost ja oomsest päävast riakivad Ain Mäesalu ja Ain Saaremäel. Ja õhta lõpetuseks näeb uhked tuleetendust koa.

Autud soab jätta Eemu veski juure. Riietus võiks olla rahvuslik ja omad tõrvikud võiks koa ise seltsi võtta.

Vat sõuke uhke värk tuleb. Olge siis kohal, munuksed!

Print Friendly, PDF & Email