Vallavalitsuse märtsikuu istungid

7. märts

  • Kinnitati Saaremaa valla sümboolika konkursi väljakuulutamine, konkursi komisjoni moodustamine ja konkursi tingimused.
  • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
  • Anti välja projekteerimistingimused ja kooskõlastati asukoht puurkaevu ehitamiseks Võhma küla Sarapiku maaüksusel.

10. märts

  • Kinnitati projekteerimistingimused Orissaare vallas Orissaare aleviku soojatorustiku rajamiseks ja rekonstrueerimiseks.
  • Väljastati ehitusluba Orissaare alevikus Kuivastu mnt 34a (lasteaed) ehitise ümberehitamiseks.

17. märts

  • Kinnitati Kuivastu mnt 20 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.
  • Kinnitati katastriüksuse sihtotstarbe muutmine (Ariste küla Hiiemäe).
  • Anti välja projekteerimistingimused Orissaare vallas fiiberoptilise sidekaabli rajamiseks.
  • Anti välja kasutusluba Tumala külas Kalju maaüksusel püstitatud loomalaudale.
  • Muudeti vallavalitsuse 24.08.2016 korraldust nr 184 “Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvooru toetuse saajate kinnitamine”.
  • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.

27. märts

  • Kinnitati valla hallatavate asutuste personali koosseisud ja töötasumäärad 2017. aastaks.
  • Kinnitati valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2017. aastaks.
  • Kinnitati ohtlike jäätmete kogumine Maasi jäätmejaamas.
  • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
  • Kinnitati hooldustoetuste määramine.
Print Friendly, PDF & Email