MUHU UUDISSED: Ühed ullud elukad (1)

Ikka terissid neh. Kena kevadine aeg oo nii mõnegid muhulase miele ühna mõruks tein. Voata nie va metssiad. Nie oo küll ühed ullud ellukad. Rüistvad kaudu perete õuesid ja muudut kündvad ja tuhnivad. Paika ja paranda siis teeste sabas oma moad. Ühna vesi tuleb silma.

Mitmel voastal põle ju õiged külma talve tein mitte. Sigadel oo ninaeist ja põrsad jäevad puhas eluse. Põle änam seda looduslikku valikud, et külm väetimad ää võtaks ja nõnna oogid nende populatsioon pissikse soare jäuks liiga suureks kasun.

Targad loomad oo. Kui mõni püssiga mies teisi taga aab, siis põrutavad igavese valuga võpsiku ja sua neid kätte änam miskit muodi. Ep piase koer koa teestele sabase. Ehkkid jähimehed oo neid nottin koa nõnna et vähä põle. Masu kuiesaa sia kanti olla mineva voasta maha lastud. Neh ja kui sa voatad, palju neid reosid sii pahandust oo tegemas, siis oo küll nõuke tunne, et metssigu elab sii soare pial rohkem kut inimesi. Ja sur kange ja terve tõug oo koa meitel. Sigade katku ju Muhus põle.

Ikka tulisema kena oo mõtelda, et kõege suurema liikmete arvuga vabaühendus Muhu suare pial oo Muhu jahiselts. Põleks meitel nõuksi tublisid mehi ja poari naist koa nende ulkas, kis neid va elukaid omast vabast aast ja tahtest vihtuvad maha nottida, siis põleks sii inimestel änam ruumigid. Et teitel, kullapaid, mitte tüdimust piale ep tuleks. Laske aga sammas vaimus edasi.

Neh aga kis tahab neid va massakaid oma moast iemal oida, siis ikka aad ümber. Muu nõu ep aita.

Aga sandi tuju paranduseks oo laupa õhta just paras aeg. Koostas oo jälle pidu. Sedakorda soavad sial kokku ja lõhkuvad pillisid mänga Soaremaa ja Muhu lõetsamängijad. Neh, siis viieteistmenda abrilli õhta kellu kahessast ja sisse piaseb kolme euru iest. Soab lõetsapillide saatel tantsi ja laalda koa. Vat sõuke uhke värk oo tulemas.

Ja tuleva teisibe omingu kellu ühestteistmest oo luban Hellamoa külakeskuse kohvi­omingule rahvaga juttu aama tulla Igor Gräzin – meite oma soare poliitikamies otsapidi.

Eele ristiti Talinas ää sie uus lae, mis nüid siit rahvast akkab ülemoale vädama – Piret. Laevadele panti soarlaste vägilaste nimed – Tõll ja Piret. Ehkkid laevad rahva Soaremaa asemel tükkis Muhuse vädavad. Ei es täita nendele Must Mart või Muhu Mare üht nimeks panna. Aga näedsa, ristiemaks sai ikkagid Muhu Mare, või neh natusse pitkema ja pienema nimega tubli ja munuke Muhu tüdrik – Mareli Ots. Terissid soole sõnna Tartu linna koa, Mareli.

Neh, aga rahvale siis langsad meresõitu uie laevaga ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email