Võimalik taotleda restaureerimis- ja remonditoetust

Linnavalitsus kinnitas 2017. aastaks restaureerimis- ja remonditoetuse määramise tingimused ning linnaeelarves on toetuseks 20 000 eurot.

Toetuse eesmärk on aidata kaasa Kuressaare arhitektuuripärandi, vanalinna linnaehitusliku eripära ning ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele ja kaitsmisele. Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne) ja/või avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist.

Toetust saavad taotleda isikud, v.a kasumit taotlevad juriidilise isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuv või mujal linnas asuv arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis.

Restaureerimis- ja remonditoetus määratakse juba lõpuleviidud tööde hindamise põhjal ja toetusega soodustatakse konkreetse töö teostamist kuni 50 protsendi ulatuses. Toetust saab taotleda 1. detsembrini ja selleks tuleb linnavalitsusele esitada vormikohane taotlus. Esitatud taotlused vaadatakse läbi kaks korda aastas, juulis ja detsembris.

Print Friendly, PDF & Email