Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungid

Linnavalitsuse 21. märtsi istungil otsustati

* Volitada Kuressaare linnavalitsuse nimel kinnistu jagamise lepingut allkirjastama linnavaranõunik.
* Muuta Suur-Sadama tn 23 katastriüksuse sihtotstarvet ja määrata sihtotstarbeks 100% elamumaa.
* Anda kasutusluba üksikelamu kasutamiseks aadressil Tuule 6, kamina kasutamiseks aadressil Mooni 4-12 ja kamina kasutamiseks aadressil Ranna 36-16.
* Anda ehitusluba abihoone püstitamiseks aadressil Kadaka 24, puuraugu rajamiseks aadressil Voolu 6 ja päikesepaneelide paigaldamiseks aadressil Mesilase 5.
* Anda luba Kuressaare laste lustipäeva korraldamiseks 28. mail.
* Kinnitada taksopeatuste üürileandmiseks korraldatud enampakkumiste tulemused ja sõlmida üürilepingud: Lossi tänaval 3 kohta – MTÜ Saare Taksotellimiskeskus; Torni tänaval 2 kohta – Kuressaare taksojuhtide ühing K-Takso; Tallinna tänaval arvestuslikult 3 kohta – Osilia Takso OÜ ja Tallinna tänaval arvestuslikult 3 kohta – Takso Arensburg MTÜ.
* Kinnitada lihthanke “Tarbesõiduki soetamine kasutusrendi tingimustel” tulemused. Tarbesõiduk antakse Kuressaare Linnateatri kasutusse.
* Korraldada eelläbirääkimistega pakkumised Paju tn 4 kinnistul asuva maatüki (21,8 ha) ja Staadioni tn 7 kinnistul asuva maatüki (10,2 ha) kasutusse andmiseks tähtajaga 5 aastat ja aastatasu algsuurusega 1 €/ha.
* Eraldada MTÜ-le Kuressaare Kammerfest 23. Kuressaare kammermuusika päevade korraldamiseks 6800 eurot, MTÜ-le EELK Kuressaare Laurentiuse Kogudus kiriku hoovirajatiste investeeringute kaasfinantseerimiseks 34 500 eurot, MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Kuressaare meeskonna ja naiskonna osalemise toetuseks Eesti jalgpalli meistrivõistluste I liigas 3400 eurot, MTÜ-le * Final Four Kuressaare BC Hundid/ Assa Abloy meeskonna osalemise toetuseks Eesti korvpalli meistrivõistluste I liigas 1700 eurot, MTÜ-le Saaremaa Võrkpalli Liit Saaremaa/Kuressaare võrkpallimeeskonna ja -naiskonna osalemise toetuseks Eesti võrkpalli I liigas 3400 eurot.
* Väljastada FIE Aare Rand sõidukile taksoteenuse osutamiseks sõidukikaart.
* Sõlmida linnarajatise üürileping FIE-ga Mairi Pakkas (jäätisekülmik kõnnitee osal Tallinna tn 9).
* Kuulutada välja avalik konkurss Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam juhataja vabaneva ametikoha täitmiseks.
* Kinnitada sünnitoetuse saajate nimekiri ja eraldada sünnitoetuste väljamaksmiseks 9000 eurot. Ajavahemikus 30.11.2016–15.03.2017 registreeriti Kuressaare linna kodanikeks 32 last.
* Anda volitus sotsiaalhoolekande spetsialistile seoses omasteta isiku surmaga vajalike toimingute tegemiseks.
* Toetada volikogu rahandus- ja majanduskomisjoni parandusettepanekut eelnõule “Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord” (kaasava eelarve objektiks ei ole Kuressaare linna hallatavate asutuste, linna enamusosalusega äriühingute ja linna asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud).
* Võtta tagasi linnavolikogu istungile suunatud otsuse “Loa andmine riigihanke väljakuulutamiseks ja Kingu 6 hoone rekonstrueerimiseks varalise kohustuse võtmine” eelnõu.

Linnavolikogu 23. märtsi istungil

* Kuulati linnapea Madis Kallase ülevaadet olukorrast linnas.
* Otsustati anda välja määrus “Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord”.
* Anti Orissaare vallale heakskiit pikaajalise kohustuse võtmiseks rahalise maksumusega 41 974,56 eurot.
* Määrati Kuressaare linna teenetemärgi kandidaatide esitamise tähtaeg.
* Kinnitati revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaan.

Linnavalitsuse 28. märtsi istungil otsustati

* Anda ehitusluba elamu püstitamiseks aadressil Vikerkaare 3.
* Anda luba projektlaagri Kuressaare Noortemalev 2017 tegevuseks.
* Kuulutada välja Saaremaa kunstiteoste võistlus.
* Anda ürituse korraldamiseks (27.07) Kalda pst 1 kinnisasjal asuvast looderavelliinist kasutusse maa-ala pindalaga 800 m².
* Korraldada suuline enampakkumine Kalda pst 1 rannahoones asuva kohvikuruumi üürileandmiseks.
* Muuta OÜ-ga Kuressaare Bussijaam sõlmitud Pihtla tee 3 kinnistu kasutusvalduse lepingut.
* Pikendada Tallinna 83-9 ja Tolli 29-6 korterite üürilepingut.
* Tasuta omandada Kuressaare Haigla SA-lt moodustatav Puusilla tee L1 kinnistu.
* Tunnistada kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse 26.03.2013 korraldus nr 170 (eraisiku hoolduse seadmine).
* Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange “Investeerimislaen 2017”.
* Eraldada reservfondist 4700 eurot MTÜ-le Saaremaa Merekultuuri Selts katuse parandamiseks, 4000 eurot MTÜ-le Eesti Väikelaevaehituse Liit väikelaevade living lab turundusprojekti kaasfinantseerimiseks, 1000 eurot Saaremaa ralli ja Kuressaare tänavafestivali tänavate koristuskuludeks, 5000 eurot Staadioni 7 kinnistu roostiku purustamiseks ja aia ehitamiseks, 784,32 eurot * MTÜ-le Ranna Villa 2016.–2017. aastal tasutud turuhoone üüri- ja kommunaalkulude hüvitamiseks, 2866,74 eurot OÜ-le Kuressaare Bussijaam 2015.–2016. aastal turuhoone haldamise ja üürimisega seotud kulude hüvitamiseks.
* Sõlmida linnarajatise üürileping OÜ-ga Mosaiik Grupp (suvekohviku väliterrass).

Linnavalitsuse 4. aprilli istungil otsustati

* Anda kasutusluba rekonstrueeritud puurkaevu kasutamiseks aadressil Transvaali 26.
* Kinnitada projekteerimistingimused Kaevu tn 18 krundile seikluspargi projekteerimiseks.
* Kinnitada lihthanke “Kuressaare kesklinna ning Rohu, Ristiku ja Tuulte Roosi lasteaia mänguväljakute projekteerimine ja rekonstrueerimine” tulemused, edukaks tunnistati Tiptiptap OÜ esitatud pakkumus hinnaga 95 583,41 eurot (lisandub käibemaks).
* Eraldada MTÜ-le EELK Saarte praostkond kirikupäevade ja vaimuliku laulupeo korraldamiseks 2500 eurot.
* Sõlmida linnarajatise üürileping Nimetu Kuressaare OÜ-ga (suvekohviku väliterrass).
* Väljastada OÜ Maismaalennud sõidukile taksoteenuse osutamiseks sõidukikaart.
* Kinnitada riigihanke “Tallinna tänava rekonstrueerimine lõigul Karja–Transvaali” tulemused, edukaks tunnistati ühispakkuja AS TREV-2 Grupp ja OÜ Klotoid esitatud pakkumus (kui vastavaks tunnistatud kõige madalama maksumusega pakkumus) summas 824 411,04 eurot (koos käibemaksuga).
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Rahaliste kohustuste võtmine” eelnõu (rendipindade eest tasumine lasteaedade rekonstrueerimise perioodil).
* Kehtestada Kuressaare linna raamatupidamise sise-eeskiri.
* Kanda maha põhivara (lõpetamata ehitused, 2858,98 eurot).
* Eraldada MTÜ-le Saaremaa Loomemaja tegevustoetuseks 1000 eurot.
* Määrata haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse aeg ja koht.
* Moodustada haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva 23. ja 24. aprillil toimuva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluskomisjon.

Print Friendly, PDF & Email