VALLAVALITSUSES

Lääne-Saare vallavalitsuse 7. märtsi istungi materjalid

Korraldatud jäätmeveo küsimused
* Korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras tähtajaliselt kolm majapidamist.
Maakorralduslikud ja maareformi toimingud
* Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Paimala küla Mihkli katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
* Kinnitati reaalkoormatise suurus Kuuse küla Vana Kontori maaüksusele.
Volikogule esitatavad eelnõud
* Muratsi küla Jalaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
* Vallavara võõrandamine otsustuskorras.
Muud küsimused
* Lükati tagasi Mändjala küla Välja talu hajaasustuse programmi aruanne.
* Seoses kevadise teelagunemisega piirati liiklust valla avalikult kasutatavatele teedel.
* Kinnitati valla arengukava ülevaatamise ajakava.
* Väljastati projekteerimistingimused Mändjala küla Koskla tee 4, 6 ja 8 kinnistule.

Lääne-Saare vallavalitsuse 14. märtsi istungi materjalid

Isikliku kasutusõiguse seadmine
* Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks 325 m² ulatuses valla omandis olevale Kandla teele.
Riigihanked
* Otsustati korraldada riigihange valla teede remondiks ja pindamiseks 2017. aastal.
Maakorralduslikud toimingud
* Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Koimla küla Antsu katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Sõmera küla Väljajuhani katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
Volikogule esitatavad eelnõud
* Vallavolikogu 17.02.2016 määruse nr 4 “Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri” lisa 1 muutmine.
* Vallavara võõrandamine enampakkumise korras.
* Volituste andmine vallavalitsusele teede avalikuks kasutamiseks määramiseks.
Muud küsimused
* Otsustati korraldada Saaremaa valla sümboolika konkurss.
* Otsustati anda Kuuse küla Pumbamaja kinnistu koos hoonega tasuta kasutada MTÜ-le Kuuse Küla Selts.
* Projekti “Teeliste kirikud” esitajatel soovitati toetuse saamiseks pöörduda MTÜ Visit Saaremaa poole.
* Kooskõlastati MTÜ Saaremaa Ralli taotlus 2017. a Saaremaa ralli kiiruskatse läbiviimiseks kahel võimalikul kiiruskatse lõigul ja ei nõustutud selle läbiviimisega Randvere–Irase– Kellamäe külatee–Ansi–Pärni–Koidu teedel seoses teetöödega 2017. aasta suvel.
* Otsustati arvestada lisaeelarves Kärla rahvamaja ja Lümanda kultuurimaja taotlustega laste- ja noortebändide juhendaja täiendavaks tasustamiseks.
* Otsustati toetada MTÜ-d SÜGress ürituse “Alternatiiv ´17” korraldamisel.

Andrus Lulla,
vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email