MUHU UUDISSED: Esimesed kevadised uudissed

Ikka terissid jälle, neh. Mineva nädali sai sii sest metsaarimisest pitkalt juttu tehtud. Ja üks nõnnaütelda vastukaja tulli moole koa. Et äkist siis kui Muhumoa metsast korra lageks tiha, äkist siis soaks nendest vadest metssigadest koa lahti. Neh, kena oo vähemaste lootagid. Tia mis asi siis metslutsud ja tuhlimardikad ää võtaks? Äkist mõni tiab nende vastu koa kuntsi?

Neh, aga nüid aaks ikka tarblisemad juttu koa. Poastukuu oo juba teises pooles ja kuolilastel oo selle nädali sihes suur vabadus. Siis tuleb viel sie irmpitk viimne vierand katsuda ää venita. Neh, aga et siis ikka selle nädali läbi ilma piaks ometiks. Väljas värske õhu käe ju ikka param kut umpses tuas. Tuleva esmasbe oo niigid tüiti kuoli minna, sest pühabe üöse ju kiertse neid kellusid jälle.

Neh ja sialtmoalt akkab juba aru soama, et kisub vägisi kevadeks ää. Eluvaim tuleks justkut soarele sisse jälle. Juba soab kuienda mai talgupäävale ennassid kirja andma akata. Ja tüöks lähäb ju ikka mitmel rindel ilma talguta koa. Leader-rogrammist sai sedakorda omale toetust kohe koguniste kolm Muhu rojekti. Pärandikuol soab tassakeste oma tüötubadega pasturaadi maja sihest puolt koa korda tegema akata ja Muhu laalulava ehituse soab koa nende rahade taudi kenaste ää lõpeta ja Paenasse küla varjualust soab koa natusse kõpitseda ja juure ehita. Ei neh, olga naad sial ikka tuhandest tänatud. Ja juu selle rahade jägamise kommisjoni auks sial laalulaval ikka ühe vägeva tänu ja kiituseleulu nüid varsi koa ää laalda soab.

Poastumaarjabe tasub Piiri taaskasutuskeskuses rinki voadata. Siis oo kõik riidekaup paljast üks euru tüikk. Ja sial võetse paergu riidid vastu koa. Uksed oo lahti nõnna kut ikka –esmasbe, teisibe, riede ja laupa. Aga neh, kui keegid tahab oma riidid sõnna viia, siis ärge oma pasaseid nardid üht kottu sõnna sokutage. Ikka puhtad ja terved asjad olgu.

Tuleva nädali lõppus soab Hellemoal jälle kinu voadata. Ikka riede õhta. Sie oo juba kinuõhtaks kujunen. Naljavilmi näidatse jälle. Nimi oo “Sangarid”. Niipalju ma tia, et olle lugu kolmest massakast, kis Nõukogude Liidu aegas Eestist ülemere Rootsi põgenesid. Ja et nende elu põle sial mitte nõuke mie­lakkumine oln, kut ta enne tundus olavad.

Alguse aeg oo ikka jälle kellu seitsmest ja pileti innaks oo jälle neli eurut. Ja neh, jälle oo ühna puru uie vilmiga tegu. Nõnna et tasub uudistama minna küll. Ja sialt edasi tulebkid juba abrilli kuu ja siis oo jälle südamekuu ja igat sorti tervisesporti soab tiha nõnna et vähä põle. Et otsige aga tennissed kapi alt välja, kis nie oo talveks sõnna miskitpärast ää petatan.

Neh aga olga meite riaki ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email