PRIA-st saab rannapüügilaevade ajakohastamiseks toetust küsida

Alates 31. märtsist saavad kaluri kalapüügiluba omavad rannapüügilaevade omanikud PRIA-st taotleda Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 toetust rannapüügilaeva energiatõhususe parendamiseks.

Eesmärgiks on vähendada kalalaevade mõju kliimamuutusele – selleks toetatakse investeeringuid kalalaevade varustusse ja seadmetesse, mis vähendaksid saasteainete või kasvuhoonegaaside heiteid ja suurendaksid kalalaevade energiatõhusust. Toetuste eelarve 2017. aastaks on 200 000 eurot. Toetusega hüvitatakse kuni 30 protsenti taotleja abikõlblikest kulutustest.

Kes saab toetust

Ühe taotlusega võib taotleda toetust ühe rannapüügilaeva mootori asendamiseks või ajakohastamiseks. Taotluse võib esitada taotleja omandis olevate kõikide rannapüügilaevade mootori asendamiseks või ajakohastamiseks. See tähendab, et taotluste arvu ei piirata.

Toetust antakse programmiperioodil 2014–2020 ühe rannapüügilaeva kohta ühel korral ning tingimusel, et rannapüügilaeva ajakohastamise tulemusena ei suurene laeva mootori võimsus.

Rannapüügilaeval peab olema kehtiv kalalaevatunnistus, laev peab olema taotleja omandis ja vastama järgmistele tingimustele:
• rannapüügilaev kuulub segmenti 4S2 (merel püüki teostava kalalaeva üldpikkus on alla 12 meetri) või 4S4 (siseveekogudel kasutatavad laevad)
• rannapüügilaeva üldpikkus on alla 12 m ja sellega ei kasutata veetavaid püügivahendeid;
• rannapüügilaev ei ole kalalaev, mille mootorivõimsus tuleb sertifitseerida. Sertifitseerima peab kalalaeva mootorivõimsust siis, kui peajõuseadme võimsus on suurem kui 120 kilovatti. Selgituseks: sertifitseerima ei pea nende kalalaevade mootorivõimsust, mille peajõuseadme võimsus on küll üle 120 kW, kuid kalalaev kasutab üksnes seisevpüüniseid või tragimisvahendeid.

Selliseid rannapüügilaevu kasutavad Eestis kalurid merel, Peipsil-Lämmijärvel ja Võrtsjärvel.

Mille jaoks saab toetust

Abikõlblik on uue mootori ostmise ja paigaldamise kulu (vajalik on tootja sertifikaat!), samuti mitmed soetamis- ja paigaldamiskulud mootori täiustamiseks, nt energiatõhusad propellerid ja veovõllid, katalüsaatorid; taastuvenergiat rakendavad käiturelemendid, näiteks purjed, kerged ülapurjed, tuulikud, turbiinid või päikesepaneelid; energiatõhusad, nt vesinikku või maagaasi kasutavad generaatorid; vööritrasterid; mootorite ümberehitamine biokütustel töötavateks; ökonomeetrid, kütusehaldussüsteemid ja seiresüsteemid; samuti investeeringud otsakutesse, millega täiustatakse jõuallikat.

Abikõlblike kulude täpse loet­elu sätestab meetme määrus.

Taotluse esitamisest

Taotlused toetuse saamiseks palub PRIA esitada elektrooniliselt e-posti aadressil info@pria.ee või postiga Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Taotlemiseks vajalikud vormid ja juhised on PRIA kodulehel, nõu saab küsida kalandustoetuste büroost tel 73 71 378 ja 73 71 356. Juhime tähelepanu, et taotluse täitjad peavad ise hindama rannapüügilaeva kütusekulu arvestusega kütuse liiter ühe tonni lossitud kala kohta taotluse esitamisele eelnenud kalendriaastal ja prognoositav kütusekulu arvestusega kütuse liiter ühe tonni lossitud kala kohta kalendriaastas pärast rannapüügilaeva ajakohastamist taotletava toetuse abil.

Taotluste vastuvõtt kestab 30. novembrini või seni, kuni meetme rahastamiseks 2017. a ettenähtud eelarve ammendub.

PRIA hindab esitatud taotlusi määruses toodud hindamiskriteeriumidele vastavalt – iga kriteeriumi eest peab taotlus saama vähemalt 1 punkti – ja teeb otsused 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

Angela Annilo
PRIA kalandustoetuste büroo peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email