Kuressaare linnavalitsuse istungite ülevaade

7. märtsil otsustati
* Anda ehitusluba korterelamu rekonstrueerimiseks aadressil Mooni 4 ja soojuspuuraugu rajamiseks aadressil Lootsi 20.
* Anda kasutusluba üksikelamu kasutamiseks aadressil Tulika 3.
* Kinnitada linna eelarvest 2017. aastal eraldatavate projektitoetuste taotlemise tähtajad ja tingimused.
* Kinnitada sotsiaalse suunitlusega avalduste menetlemiseks linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseis.
* Eraldada MTÜ-le Saaremaa Reumaühing 800 eurot.
* Korraldada suulised enampakkumised Lossi, Torni ja Tallinna tänava taksopeatuste üürileandmiseks.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Kaasava eelarve koostamise kord” eelnõu.
* Kinnitada Kuressaare linnavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste töötajate koosseisud.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kuressaare linna teenetemärgi andmiseks kandidaatide esitamise tähtaja määramine” eelnõu.
* Kuulutada välja tulevase Saaremaa valla sümboolika leidmise konkurss ning kinnitada konkursi komisjoni koosseis ja konkursi tingimused.
* Eraldada MTÜ-le Visit Saaremaa tegevustoetust summas 43 860 eurot.
* Kinnitada Kuressaare linna haridusasutuste arvestuslik koosseis.
* Kinnitada Kuressaare linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate kuutöötasu määrade vahemikud.
* Muuta Kuressaare linnavalitsuse 13.09.2016. a korraldust nr 530 “Gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine” (ujula abonementpääsme ostmise võimalus).
* Sõlmida tähtajatu raamleping lapsehoiuteenuse osutamise toetamiseks Kuressaare linnavalitsuse hallatava asutusega Kuressaare Perekodu.

14. märtsil otsustati
* Anda ehitusluba abihoone laiendamiseks aadressil Ida 2, elamu püstitamiseks aadressil Lagle 3 ja korteri nr 5 laiendamiseks aadressil Rootsi 5.
* Kinnitada projekteerimistingimused Kalevi tn 17 krundile tootmishoone laienduse projekteerimiseks.
* Kinnitada lihthanke “Bussiootepaviljonide valmistamine” tulemused ja tunnistada edukaks SPEQ OÜ pakkumus maksumusega 48 588 eurot (koos käibemaksuga).
* Kinnitada restaureerimis- ja remonditoetuse määramise tingimused ja kinnitada toetuse määramise komisjon.
* Muuta Tallinna tn 5 kinnistu haldamise ja majandamise lepingut.
* Eraldada 800 eurot Läänesaarte kammerorkestri 2017. aasta kevadkontserdi korraldamiseks.
* Sõlmida MTÜ-ga Kuressaare Linnorkester toetusleping 2017/2018. hooaja tegevuse toetuseks summas 4000 eurot.
* Kuulutada välja rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumide taotlemise avalik konkurss ja kinnitada konkursi tingimused.
* Eraldada Saaremaa valdade spordiliidule 2675 eurot Kuressaare linna osalustasu Saare maakonna koolispordiürituste läbiviimiseks ning Karujärve tervise- ja suusaradade hoolduseks.
* Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlus (eraisik).
* Anda Kuressaare linnavalitsuse tänukirjad seoses juubelisünnipäevadega Kuressaare gümnaasiumi kahele klassiõpetajale ja Ristiku lasteaia õpetaja abile.
* Eraldada eelarve reservfondist 2000 eurot tegevustoetust MTÜ-le Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu ja 2000 eurot MTÜ-le Visit Saaremaa turunduskampaania läbiviimiseks Soomes.
* Muuta 7.03.2017 korraldust nr 108 (taksopeatuste üürileandmine).
* Kinnitada riigihangete hankeplaan.

Print Friendly, PDF & Email