Üksi elava pensionäri toetus

2017. aastast hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas.

Selleks, et toetust saada, peab inimene vastama järgmistele tingimustele:
• vanaduspensioniealine
• elab üksi rahvastikuregistri andmetel perioodil 1. aprill kuni 30. september.
• määratud pensioni suurus jääb alla 1,2-kordse ( 2017. aastal alla 470 €) Eesti keskmise vanaduspensioni.
Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja pärast andmete kontrollimist oktoobris 2017.

Sotsiaalkindlustusamet kontrollib 2017. aastal:
1) kas toetuse saaja on vanaduspensionieas perioodil 1. aprill 2017 – 30. september 2017;
2) kas toetuse saaja vanaduspension on väiksem kui 470 eurot;
3) kas toetuse saaja elab rahvastikuregistri andmetel üksi.

Andmed pensionäri vanuse ja pensioni suuruse kohta võetakse sotsiaalkaitse infosüsteemist.
Andmed üksi elamise kohta võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill kuni 30. september alusel. Sellel perioodil peab pensionär toetuse saamiseks elama rahvastikuregistri andmetel üksi. Kui pensionär elab üksi lühemal perioodil ehk näiteks on üksi elav rahvastikuregistri andmetel alates 1. maist, siis sel kalendriaastal teda üksi elavaks pensionäriks ei loeta. Kui pensionär jätkab üksi elamist, siis järgmisel kalendriaastal on tal pensionäritoetuse saamise õigus.

Lisaks üksi elavatele pensionäridele on õigus saada üksi elava pensionäri toetust hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel:
1) üksi elava pensionäri toetust saavad kõik ööpäevaringsel hooldusteenusel olevad ehk hooldekodus elavad vanaduspensioniealised inimesed, kelle pension on väiksem kui 470 eurot;
2) kui samal elamispinnal elab kaks pensionäri, kellest üks saab ööpäevaringset hooldusteenust ehk on hooldekodus, siis on mõlemal pensionäril õigus toetusele;
3) kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks nendest on pensionär, omab ta õigust üksi elava pensionäri toetusele.

Toetuse maksmisel ei arvestata:
• kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta;
• talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid.
Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensionieas töötamist, sealhulgas osalise koormusega. Pensionäritoetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.

Aina Sepp-Teevet

Print Friendly, PDF & Email