Hea vallarahvas

Lääne-Saare vallavolikogu otsustas oma 22. veebruaril toimunud istungil üle vaadata Lääne-Saare valla arengukava aastateks 2015–2023 (2030).

Arengukava ülevaatamise eesmärk on Lääne-Saare vallast kavandatud visiooni alusel valla jätkusuutlik ja plaanipäraselt edukas areng, aluste loomine eelarve koostamiseks ja investeeringute kavandamiseks kooskõlas vallaeelarve prognoositavate võimalustega.

Arengukava kehtestab valla arendamise eelistused, strateegilised arengusuunad ja eesmärgid, lähtudes arengudokumentidest, valla majandus- ja sotsiaalvaldkondade hetkeolukorrast ja prognoosist ning valla elanike avalikest huvidest.

Vallavalitsus on selleks puhuks moodustanud arengukava ülevaatamise juhtivkomisjoni, kelle ettepanekul on valminud arengukava ülevaatamise ajakava, mille siinkohal heameelega ka lahti seletan.

Lääne-Saare vallavalitsuse struktuuriüksused, valla hallatavad asutused, volikogu komisjonid, ettevõtjad, MTÜ-d, kohalikud elanikud saavad oma ettepanekuid arengukava muutmiseks teha kuni 30.03.2017. Ettepanekute tegemisel on vaja silmas pidada käimasolevat valdade ühinemise protsessi ja vaadata iga ettepanekut laiemalt, kuidas ettepanek on seotud või kuidas see mõjutab tulevase suurvalla arenguid.

Esitatud muudatusettepanekud vaatab üle moodustatud juhtivkomisjon, kes algatab vajadusel arengukava muutmisprotsessi volikogus, mille järel avaldatakse muudatused avalikult ajavahemikus mai kuni juuni valla kodulehel ja valla raamatukogudes. Samuti on muudatustega võimalik tutvuda vallamajas kohapeal arenduste peaspetsialisti Aarne Põlluääre juures, kui on eelnevalt kokku lepitud e-posti aarne.polluaar@laanesaare.ee või telefoni 53 894 733 teel.

Pärast arengukava muudatuste avalikustamist toimuvad ajavahemikus juuni kuni augusti keskpaik avalikud arutelud arengukava muutmise teemadel valla suuremates keskustes, mille käigus on kõigil veel võimalus oma sõna valla arengu teemadel sekka öelda.

Arengukava muutmiseelnõu peaks volikogusse jõudma hiljemalt septembris ja pärast selle kinnitamist volikogus jääb nimetatud dokument meie arenguid suunama eelseisvateks lähiaastateks kuni uue suurvalla arengukava kehtestamiseni.

Kutsun siinkohal üles kõiki elanikke ja huvigruppe häälekalt osalema arengukava muudatuste koostamise protsessis, sest arengukava on tähtsaim dokument, millega saame ise kujundada elu oma koduvallas.

Aarne Põlluäär,
arenduste peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email