Muudatustest sotsiaalhoolekandes

Alates 1. jaanuarist 2017 jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. Sellest lähtuvalt ja seniste teenuste täiendamiseks muutis Kuressaare linnavolikogu ka Kuressaare linna sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise regulatsiooni.

Raske ja sügava puudega lastele suunatud teenused

Sotsiaalhoolekande seadusega muudetakse raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse korraldust ja rahastust. Muudatuste eesmärk on raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamine, paindlikuma korralduse loomine ning vanemate hoolduskoormuse vähendamine.

Kõiki raske ja sügava puudega lastele suunatud teenuseid rahastatakse riigieelarvest. Alates 2017. aastast mitte enam sihtfinantseeringuga riigieelarvest kohaliku omavalitsuse (KOV) eelarvetesse, vaid läbi tasandus- ja toetusfondi. Uued sisseviidavad teenused annavad KOV-ile laiemad võimalused kasutada erinevaid sotsiaalteenuseid lähtuvalt lapse puude eripärast. See on väga hea muudatus, kuna varem sai puudega lastele osutada ainult lapsehoiuteenust ja alles aasta lõpupoole, kui selgus jäägi suurus, sai osutada teisi teenuseid. Nüüd on võimalus täiendavaid teenuseid kohe rahastada.

Kuna teenuseid rahastab riik, paneb sotsiaalhoolekande seadus kohalikele omavalitsustele kohustuse teenuse vajadust väga põhjalikult hinnata. Seetõttu teevad meie sotsiaaltöötajad lapsevanematega väga põhjalikku koostööd, et osutatav teenus oleks õige, vajalik ning annaks lapsele ja perele reaalset abi ja tuge. Laste puudest tingitud vajadused on väga erinevad, seetõttu ei saa me teenuseid loeteluna esitada, küll aga soovime väga, et lapsevanemad pöörduksid meie poole ning avaldaksid oma soove ja vajadusi.

Muud muudatused

Kuressaare linnas osutatakse ühe sotsiaalteenusena iseseisvat tööharjumust soodustavat sotsiaalteenust. Tegemist on aktiveeriva teenusega, kus osalevad toimetulekutoetust taotlevad inimesed, kes ei suuda mingil põhjusel iseseisvalt tööelu jätkata või alustada.

Põhjused on väga erinevad – kas on inimene liiga kauaks koduseinte vahele jäänud ega julge enam tööd otsida või on tal alkoholiprobleem, mistõttu tööleidmist takistab aastatega kujunenud halb maine, või ei oska inimene kokkulepetest kinni pidada ega tunne kella jne.

Selge on see, et iga inimene on väärtuslik ühiskonnaliige ja soovib oma panust anda. Kui endal puudub initsiatiiv, siis kohustab eelpool nimetatud sotsiaalteenus inimest riikliku toimetulekutoetuse saamiseks tegutsema. Inimese suunab teenusele sotsiaalkomisjon. Kui varem oli aluseks pikaajalise töötu staatus, siis uue korra kohaselt on sotsiaalkomisjonil õigus toimetulekutoetust saav isik kohe teenusele suunata, kui ilmneb, et inimesel on suuri raskusi ise tööd otsida või leida. Pikaajaline töölt eemalolek teeb pigem kahju kui kasu. Teenusel olevad inimesed saavad edaspidi tööharjumust taastada pensionäride päevakeskuses, Kuressaare Linnamajanduses, sotsiaalmajas jt avalikke teenuseid pakkuvates asutustes.

Muudatusi on ka koduteenuse osutamise korralduses. Seni osutati koduteenust lähtuvalt inimesele määratud puudeastmest ja kõrvalabi vajadusest kuni 10 tundi kalendrikuus. Uues määruses tunde enam ei määrata, inimesele osutatakse konkreetseid teenuseid, mida toimetulekuks vaja. Hinnatakse ka isiku oma materiaalset võimalust teenuse eest tasuda. Samamoodi kui puudega laste puhul hinnatakse koduteenuse saamisel väga põhjalikult inimese olukorda, et osutataks just neid teenuseid, mis inimest kõige rohkem aitavad.

Lisandus ka üks täiendav sotsiaaltoetus peredele, kes taotlevad toimetulekutoetust ja kus kasvavad alusharidust omandavad lapsed. Kuna lasteaia kohatasu on lastega peredele vältimatu kulu ja toimetulekupiiri arvestades suur väljaminek, siis kaetakse nende perede lasteaia kohatasu sotsiaalosakonna eelarvest. Eraldi avaldust esitama ei pea. Peresid toetatakse sel viisil, et kui pere saab jooksval kuul toimetulekutoetust, siis järgmisel kuul talle lasteaia kohatasu arvet ei esitata. Lasteaia kohatasu toetust võimaldatakse senikaua, kui pere toimetulekutoetust saab.

Usume, et muudatused loovad peredele täiendavaid võimalusi toimetuleku tagamiseks. Keda artikkel kõnetas ja kes soovib täpsemat informatsiooni, palun tulge sotsiaalosakonda või võtke ühendust meie sotsiaaltöötajatega telefonitsi või e-posti teel.

Monika Sarapuu
sotsiaalnõunik

Print Friendly, PDF & Email