Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungid

Linnavalitsuse 21. veebruari istungil otsustati
* Määrata Karja tn 11 asuvale elamule aadressiks Karja tn 11c, määrata katastriüksuse uueks koha-aadressiks Karja tn 11 // 11c ja anda ehitusluba uue elamu püstitamiseks aadressil Karja tn 11.
* Anda ehitusluba elektri maakaabelliini ehitamiseks Ravila tänaval.
* Anda luba päästeametile rannikureostuse infopäeva korraldamiseks Kuressaares 6.06.2017, ürituse läbiviimise koht on Raiekivi säär.
* Suurendada 2016/2017. õppeaastal erandjuhuna õpilaste arvu üle piirnormi Kuressaare gümnaasiumi 5. klassis.
* Sulgeda 26.06–11.08.2017 Rohu, Ristiku, Tuulte Roosi ja Ida-Niidu lasteaed, valvelasteaed avatakse Pargi lasteaias.
* Muuta Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakirja (õppetunnid ja kursused).
* Kinnitada riigihanke “Kuressaare kultuurikeskuse saali valgus-, heli- ja videotehnika ostmine” tulemused: kvalifitseerida kolm pakkujat, tunnistada esitatud pakkumised hanketingimustele vastavaks ja tunnistada edukaks OÜ Promedia esitatud pakkumus hinnaga 79 895,59 eurot (lisandub käibemaks).
* Kinnitada projekteerimistingimused Ravila tn 12 uue elamu rajamiseks.
* Korraldada riigihange “Tarbesõiduki soetamine kasutusrendi tingimustel”.
* Eraldada eelarve reservfondist 3000 eurot kassatsioonikautsjoniks.
* Toetada sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni poolt määruse “Kuressaare Linnavolikogu 24.03.2016. a määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmine” eelnõule tehtud muudatusettepanekut.
* Kiita heaks ühiste kavatsuste protokolli tekst ja suunata protokoll linnavolikogu istungile (läbirääkimised HTM-iga riigigümnaasiumi osas).

Linnavalitsuse 23. veebruari istungil otsustati
* Anda preemia Georg Paomehele, kes võitis jääpurjetamise MM-il kuldmedali.
* Anda linna tänukiri noortele jääpurjetajatele Georg Paomehele, Daniel Rüütlile ja Joosep Lausile ja nende treenerile Viktor Umbile ning Kevin Grassile ja tema treenerile Guido Grassile.
* Kinnitada Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi konkursi tulemused, tegevjuhina asub tööle Alo Heinsalu.
* Muuta OÜ-ga Maa&Meri sõlmitud jahtklubi hoone kohvikuruumi üürilepingut ja pikendada seda kuni 30.09.2017.

Linnavolikogu 23. veebruari istungil
* Kuulati linnapea Madis Kallase ülevaadet olukorrast linnas.
* Kinnitati Kuressaare linna 2017. aasta eelarve.
* Linnavalitsusele anti volitused alustada läbirääkimisi haridus- ja teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi rajamiseks Kuressaare linna.
* Määruse “Kaasava eelarve koostamise kord” eelnõu suunati teisele lugemisele.
* Anti välja määrus “Sotsiaalteenuste osutamise kord”.
* Anti välja määrus “Kuressaare Linnavolikogu 24.03.2016. a määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmine”.
* Anti välja määrus “Lapsehoiuteenuse toetamise kord Kuressaare linnas”.
* Anti välja määrus “Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna statuut”.
* Otsustati muuta Karja tänava ruumikuju (pikeneb üle Talve tänava).
* Otsustati kehtestada Pikk tn 64 osa detailplaneering.
* Otsustati taotleda lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise meetmest toetust Tuulte Roosi lasteaia rekonstrueerimiseks ja anda volitus taotlusvooru taotluse esitamiseks ning taotluse ja toetuslepingu allkirjastamiseks Orissaare vallale Orissaare lasteaia ja Salme vallale Salme lasteaia rekonstrueerimiseks.
* Otsuse “Loa andmine riigihanke väljakuulutamiseks ja Kingu 6 hoone rekonstrueerimiseks varalise kohustuse võtmine” eelnõu suunati teisele lugemisele.
* Anti nõusolek projektis “Innovation Policies for Sustainable European Islands” osalemiseks, projektiga seotud teenuste tellimiseks ja riigihangete väljakuulutamiseks ning varalise kohustuse võtmiseks.
* Otsuse “Orissaare valla poolt võetava varalise kohustuse heakskiitmine” eelnõu suunati teisele lugemisele.

Linnavalitsuse 28. veebruari istungil otsustati
* Anda ehitusluba Kuressaare linnuse juurdepääsutee ehitamiseks.
* Korraldada lihthange “Kuressaare kesklinna ning Rohu, Ristiku ja Tuulte Roosi lasteaia mänguväljakute projekteerimine ja rekonstrueerimine”.
* Pikendada August Kitzbergi tn 2a hoone üürilepingu tähtaega kuni 28.02.2019.
* Kinnitada projektispetsialisti konkursi tulemused, spetsialistina asub tööle Virge Pihel.
* Tasuta omandada moodustatav Tallinna tn 61b kinnistu (100% üldkasutatav maa, pindala 135 m²).
* Kinnitada Kuressaare linnavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2017. aasta alaeelarved.
* Kinnitada Kuressaare linna munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2017. aastaks.

Print Friendly, PDF & Email