Põllumehed saavad PRIAst investeeringutoetust taotleda (1)

PRIA alustab 6. märtsil taotluste vastuvõtmist põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse soovijatelt. Taotlusi saab esitada e-PRIA iseteeninduskeskkonna kaudu 13. märtsini, alates 27. veebruarist saab taotlusi e-PRIAs eeltäita.

Meetme eesmärk on põllumajandusettevõtjate toetamine tootmise nüüdisajastamiseks ja ühistegevuse edendamiseks, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamiseks ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamiseks.

Selle taotlusvooru eelarve on 22,5 miljonit eurot, mis jaotub järgmiste valdkondade vahel: teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 625 000 eurot; piimatootmine – 6 750 000 eurot; loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 625 000 eurot; muu põllumajandustootmine – 4 500 000 eurot. Üks taotleja võib saada MAKi perioodil toetust kokku kuni 0,5 mln eurot.

Olulisemad muudatused

Uus toetatav tegevus on niisutussüsteemide rajamine. Toetust võib saada niisutussüsteemi ehitamiseks, niisutamiseks vajaliku statsionaarse seadme ostmiseks ja vajadusel paigaldamiseks. Niisutussüsteem tuleb ehitada kas ehitusseadustikus või maaparandusseaduses sätestatud tingimustel. Kui sellisteks kulutusteks toetuse taotleja saab üle 50% oma põllumajanduslikust müügitulust puuvilja- ja marjakasvatusest, võib toetust saada kuni 70% niisutusprojekti abikõlblikest kuludest.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), kes on üle võtnud teise FIE, saab nüüd toetust taotleda enne ülevõtmisest kahe aasta möödumist. Ülevõetud FIE ei pea oma tegevust lõpetama, ainult põllumajanduslik osa tuleb täielikult üle anda ja muudes valdkondades võib FIE edasi tegutseda.

Üldised nõuded

Toetust saab taotleda ettevõtja, kes on tegutsenud vähemalt kaks eelnenud majandusaastat põllumajandustootjana. Mõlemal majandusaastal peab üle 50% ettevõtte müügitulust olema põllumajanduslik. Omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete müügitulu peab taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal olema olnud suurem kui 14 000 eurot ja üle-eelmisel majandusaastal suurem kui 1200 eurot.

Toetuse taotleja saab olla ka tulundusühistu, põllumajandussektori tunnustatud tootjarühm või taotleja, kes vastab meetme tingimustes sätestatud nõuetele.

Nende nõuete loetelu ei ole täielik. Sõltuvalt taotleja tüübist või kavandatavatest investeeringutest tuleb täita erinevaid spetsiifilisi nõudeid, mille kohta palume täpsemalt lugeda meetme määrusest.

Milleks toetust saab?
Toetust saab taotleda:
põllumajandusliku tootmishoone ja rajatise ehitamiseks ning sellesse statsionaarse seadme ostmiseks või paigaldamiseks. Ehitusinvesteeringute korral tuleb taotlemisel kasutada PRIA kodulehel olevat ehituse hinnapakkumuse vormi;
biomassist elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamiseks ning sellesse statsionaarse sisseseade ostmiseks või paigaldamiseks, samuti põllumajandusmasina ümberehitamiseks biogaasi või -kütuse tarbimisele;
viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmiseks-istutamiseks, istandike piirdeaedadeks ja konstruktsioonideks;
mesindus- ja seenekasvatusinventari ostmiseks või paigaldamiseks;
niisutussüsteemi ehitamiseks ja niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme ostmiseks-paigaldamiseks;
põllumajandussaaduste tootmiseks, säilitamiseks ja toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks. Toetust saab selliste masinate-seadmete ostmiseks, mis on kantud võrdlushindade kataloogi. Hinnakataloogis olevaid objekte saab vaadata e-PRIA vahendusel.

PRIA soovitused

Soovitame toetustaotluse täitmisega alustada varakult, et kõik vajalikud tegevused saaksid tehtud ja vajadusel jõuaksid ka ettetulevad probleemid lahendusteni. Taotluste esitamise e-teenus on üles ehitatud selliselt, et süsteem kontrollib ja võrdleb pidevalt andmeid erinevate registritega (äriregister, ehitisregister, kinnistusraamat jne). Kui taotleja hinnangul ei ole süsteemi poolt ettekuvatavad andmed õiged, siis palume pöörduda vastava registripidaja poole, et andmed korrektseks saaksid. PRIA teistes registrites andmeid muuta ei saa. E-PRIA kasutamiseks on ka PRIA maakondlikes teenindusbüroodes olemas kliendiarvutid ja töötajad abistavad kasutajaid. Taotluse täitmisel e-PRIAs hätta jäädes või veateadete ilmumisel saab abi PRIA infotelefonil 73 77 678. Lisaks saab kasutada ekraanijagamise teenust, kus PRIA teenistuja võib kliendi e-PRIA ekraanipildi oma arvutis ette võtta.

Kui saate esitatud taotlusega seoses PRIAlt andmete täpsustamiseks või täiendavate dokumentide esitamiseks järelepärimisi, siis palume kõigile küsimustele tähtaegselt vastata – see on taotluste kiiremaks menetlemiseks väga oluline. Otsused toetustaotluste kohta teeb PRIA hiljemalt 13. juuliks.

Rauno Aun,
PRIA arendusbüroo juhataja

Print Friendly, PDF & Email