Kuressaare linnavalitsuse istungite ülevaade

7. veebruaril otsustati
*Anda kasutusluba noortekeskuse kasutamiseks aadressil Pihtla tee 3.
*Anda ehitusluba haljasala rekonstrueerimiseks aadressil Tolli 18.
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Loa andmine riigihanke väljakuulutamiseks ja Kingu 6 hoone rekonstrueerimiseks varalise kohustuse võtmine” eelnõu.
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Volituse andmine läbirääkimiste pidamiseks” eelnõu (läbirääkimised haridus- ja teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi rajamiseks Kuressaare linna).
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Lapsehoiuteenuse toetamise kord Kuressaare linnas” eelnõu.
*Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Karja tänava ruumikuju muutmine” eelnõu.
*Seada sundvaldus AS-i Kuressaare Soojus kasuks (kaugkütte torustik ja tänavavalgustuse rajatised Uus tn 34, 36, 38, 40 ja Tallinna tn 14 ning J. Smuuli tn 14, Rehe tn 7 ja Vallimaa tn 24 kinnistutel).
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Pikk tn 64 osa detailplaneeringu kehtestamine” eelnõu.
*Kinnitada Kuressaare Linnamajanduse hinnakiri.
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord” eelnõu.
*Pikendada koduhooldaja ametikoha konkursi tähtaega 19. veebruarini.
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse „Orissaare valla poolt võetava varalise kohustuse heakskiitmine“ eelnõu.
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogule määruse “Kuressaare linna 2017. aasta eelarve kinnitamine” eelnõu.
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Kuressaare Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmine” eelnõu.
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Sotsiaalteenuste osutamise kord” eelnõu.
*Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Nõusoleku andmine projektis “Innovation Policies for Sustainable European Islands” osalemiseks, projektiga seotud teenuste tellimiseks ja riigihangete väljakuulutamiseks ning varalise kohustuse võtmiseks” eelnõu.

14. veebruaril otsustati
*Anda ehitusluba elamu püstitamiseks aadressil Laugu 5 ja Jazzi autopesula reklaamtulba püstitamiseks aadressil Tallinna 63.
*Kinnitada lihthanke “Kingu 6 hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd” tulemused: kvalifitseerida kaks pakkujat, tunnistada nende pakkumised hankedokumentidele vastavaks ja tunnistada edukaks Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ esitatud pakkumus hinnaga 40 470 eurot (koos käibemaksuga).
*Korraldada lihthange “Bussiootepaviljonide valmistamine”.
*Korraldada ideekonkurss “Tallinna tänava purskkaevu ideekavandi konkurss”.
*Väljastada taksoveoluba ja sõidukikaart FIE-le Rando Väljaots ja sõidukikaart FIE-le Oliver Sannik.
*Anda nõusolek Kuressaare linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku tasulise kasutus-
õiguse seadmiseks: 1) Elektrilevi OÜ kasuks – Roo tn 2; 2) Telia Eesti AS-i kasuks – Suve tänav ja Talve tänav L4 ning Kevade tänav L3, Jaama tänav ja Kaevu tänav L2.
*Tunnistada nurjunuks puiduladustamise platsi nr 1a üürileandmiseks korraldatud enampakkumine.
*Kinnitada puiduladustamise platsi nr 1 üürileandmiseks korraldatud enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks OÜ Pärna Metsad pakkumusega 0,14 €/m² kuus.
*Anda välja määrus “Kuressaare linna munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.
*Kinnitada Kuressaare linna munitsipaalüldhariduskoolides 2017/2018. õppeaastaks avatavate esimeste klasside arv ja vastuvõtutaotluste menetlemise ajakava.
*Muuta Kuressaare gümnaasiumi hinnakirja (Inspira huvikooli lauatennise ringi osalustasu).
*Anda linna tänukiri Pargi lasteaia pikaajalistele töötajatele.
*Moodustada sotsiaalosakonna koosseisus kuus tähtajalist koduhooldaja töökohta tähtajaga 1.03.2017–31.12.2018.
*Volitada kõiki projekti “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas” asjaajamisega seonduvaid dokumente allkirjastama sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe.
*Kutsuda tagasi Kuressaare Haigla SA nõukogu liikmed Mai Takkis ja Jaanus Põder ning määrata uuteks liikmeteks Virge Pihel ja Vello Runthal.
*Muuta Kuressaare linnavalitsuse 28.12.2016 korraldusi nr 733 ja nr 736 (kahe korteri üürilepingu pikendamine).

Print Friendly, PDF & Email