Koduteenuse kättesaadavus paraneb (1)

KONKURSS VEEL KESTAB: Projektijuht Kerli Gutman vaatab koduhooldaja konkursi kuulutust, konkurss kestab 19. märtsini.
Kristiina Maripuu

Omavalitsustel on järjest enam vaja leida meetmeid tööealiste omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamiseks ja nende tööturul jätkamise toetamiseks. Saaremaal on mitmeid ettevõtteid, kus töö käib vahetustega, eeldades töötamist nädalavahetustel ja öötundidel. Sellistes ettevõtetes pole hoolduskoormusega inimene seni töötada saanud, kuna kodust hooldusteenust pakutakse praegu vaid tööpäevadel. See kahandab oluliselt omastehooldajate töölesaamise võimalusi.

Projekti “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas” üks oluline eesmärk on võimaldada teenust ka väljaspool tööaega, et soovijad saaksid töökohtade olemasolul töötada ka vahetustega töökohal. Samuti on oluline vähendada meditsiinisüsteemi liigset koormust, kuna praegu esineb olukordi, kus hooldust vajav isik suunatakse haiglasse hooldusravile üksnes seetõttu, et koduhoolduse kaudu ei ole võimalik vajalikus mahus teenust pakkuda.

Projekt viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse “Eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” toetuse abil. Projekti kogumaksumus on 187 661,22 eurot, millest toetuse summa on 144 690,70 eurot, ülejäänu katab omafinantseeringuga Kuressaare linnavalitsus ja kaasfinantseeringuga Lääne-Saare vallavalitsus. 2018. aasta lõpuni kestva projekti käigus töötatakse välja Kuressaare ja Lääne-Saare valla ühine toimiv ja jätkusuutlik koduteenuse osutamise mudel, mida oleks võimalik kasutusele võtta Saare maakonna halduskorralduse muutuse korral ka teistes ühinevates omavalitsustes.

Koduteenus hõlmab hooldustoimingute tegemist, nagu pesemine, mähkimine, riietamine, söötmine, lamatiste profülaktika jne ning dementse isiku järelevalve tagamine, ja koduabi toimingute tegemist, mis on vajalikud kliendi igapäevase toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.

Projektist tulenevalt on koduteenust võimalik taotleda kõigil hoolduskoormust omavatel lähedastel, kellel hoolduskoormus takistab tööturul püsimist või tööle naasmist. Teenuse taotlemiseks tuleb ühendust võtta Kuressaare linnavalitsuse koduteenuse projektijuhi Kerli Gutmaniga, tel 55 590 596, e-posti aadress kerli.gutman@kuressaare.ee.

Pärast esmast kontakti on vaja kliendi abivajadus kaardistada ja vastavalt hindamistulemustele määratakse koduteenuse maht. Teenust on projektiperioodi vältel võimalik kasutada kuni 315 tundi ja seda vastavalt vajadusele, kas tiheda intensiivse hooldusena lühiajalisel perioodil või pikaajalisema tsüklina väiksema hoolduskoormuse katmiseks.

Praegu käib konkurss koduteenuse osutajate leidmiseks. Projektiperioodiks võtame tööle kuus hooldustöötajat, kellelt ootame eelkõige pühendumist ja tahet töötada eaka kliendiga, tagamaks vajalike hooldustegevuste abiga kliendi toimetulek koduses keskkonnas. Kandideerimise eeldus on vastav väljaõpe või varasem hooldusvaldkonnas töötamise kogemus. Kõigile tööle asuvatele koduhooldajatele korraldame esmaabikoolituse, kordamaks üle põhiteadmised.

Kerli Gutman
projektijuht

Print Friendly, PDF & Email