Jäätmete sorteerimisest

Lääne-Saare vallavalitsus tuletab kodanikele meelde, et jäätmeseaduse ja Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirja kohaselt on jäätmete liigiti kogumine kohustuslik. Jäätmete sortimisel tekkekohas (kodu, kool, töö) tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid:

 • paber ja kartong
 • plastid
 • metallid
 • klaas
 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed
 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
 • pakendid, sh paber- ja kartongpakendid, plastikpakendid, puitpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendid
  tekstiil
 • suurjäätmed
 • probleemtooted
 • ohtlikud jäätmed ja olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad ja/või nendega saastunud pakendid

Teisisõnu ei ole lubatud segaolmejäätmetesse panna neid jäätmeid (nt biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid; biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, so puulehti ja -oksi; pakendeid; klaasi;
aberit ja pappi jm), mis sinna ei kuulu. Segaolmejäätmeteks ehk tavakeeli prügiks loetakse jäätmeid, mida ei ole võimalik enam liigiti koguda. Need on näiteks määrdunud ja katkised riided, toidujäätmetena tekkivad kondid, toidulisandid, kosmeetika, kassiliiv, CD-d, vorstikile, mähkmed, mänguasjad, määrdunud pakendid, mida ei ole võimalik loputamisega puhastada (ei pea nõudepesuvahendiga pesema), nuustikud jms.

Eeskirja lisa 1 sätestab, et biojäätmete kogumiseks peab olema eraldi konteiner ja biojäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale (s.o Prügimees OÜ-le) Lääne-Saare vallas elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on üle 10 ja enama korteriga elamu. Viimati nimetatu ei kehti juhul, kui biojäätmeid kompostitakse nõuetekohaselt. See tähendab, et biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed kompostitakse kinnises kahjurite ja lindude eest kaitstud kompostris (ise ehitatud või poest ostetud spetsiaalne komposter). Lahtiselt on oma kinnistu piires lubatud kompostida ainult aia- ja haljastusjäätmeid. Seega ei ole ka oma aiamaal lubatud köögi- ja sööklajäätmeid lahtiselt kompostida.

Kinnistutel, kus on alla 10 korteriga elamu ja üksikelamud, tuleb samuti olmejäätmeid, sh biolagunevaid jäätmeid liigiti koguda. Jäätmevaldaja saab ise valida, kas ta annab biojäätmed üle jäätmevedajale (tal on selleks siis eraldi konteiner) või kompostib nõuetekohaselt oma kinnistul. Oluline on, et liigiti kogutavad jäätmed omavahel ei seguneks, nt et segaolmejäätmetes ei oleks pakendeid ja biojäätmeid ning vastupidi.

Biolagunevateks köögi- ja sööklajäätmeteks loetakse puu- ja köögivilju ning nende koori, pagaritooteid (leib, sai), lihatooteid, kohvi- ja teepaksu koos filtriga, majapidamispaberit, salvrätte jms.

Eeskiri sätestab ka, et kortermajades alates 10 korterist, kus vanapaberit tekib üle 25 kg nädalas, on nõutav omada eraldi konteinerit paberi ja kartongi (papi) jaoks. Vaatamata tekkivale vanapaberi kogusele, tuleb seda igal juhul liigiti koguda. Kudjape jäätmejaam võtab vanapaberit vastu tasuta. Vanapaberi põletamine on lubatud üksnes kogustes, mis on vajalik tule süütamiseks.

Sarnaselt pakendijäätmetega on reaalne vajadus ka vanapaberi taaskasutamiseks. Näiteks 1 tonni paberi ringlussevõtt säästab kuni 31 puud, 4000 kWh elektrienergiat, 270 liitrit naftat ja 26 000 liitrit vett (allikas: keskkonnaministeerium, “Sortimise ABC”). Materjalide ringlussevõtt aitab vähendada toormaterjalide kasutamist, hoida kokku energiat, vähendada saastet ja peatada looduskeskkonna seisundi halvenemine.

Rohkem infot www.envir.ee/et/jaatmete-sortimine.

Prügimees OÜ pakub tasuta 600 l vanu kaanega konteinereid, mida saaks kasutada biojäätmete komposteerimiseks. Täpsem info tel 45 31 601.
Olgem keskkonnateadlikud ja -hoidlikud!

Katrin Hämelainen
järelevalvespetsialist

Print Friendly, PDF & Email