LUGEJA KÜSIB

Soovin töölt ära minna. Mis võimalused on mul töösuhte lõpetamiseks?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Andrei Polovnjov:

Esimene võimalus töösuhet lõpetada on tööandjaga kokkuleppele jõuda. Selleks peaksite tegema tööandjale ettepaneku töösuhte lõpetamiseks. Kui tööandja on nõus, saab töösuhte lõpetada poolte kokkuleppel. Töölepingu seadus ei eelda küll poolte kokkuleppe vormistamist, kuid hilisemate vaidluste vältimiseks tuleks kokkulepe vormistada kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kui tööandja poolte kokkuleppega nõus pole, saab töötaja töösuhte üles öelda ühepoolselt. Töölepingu ühepoolne üles­ütlemine võib olla korraline või erakorraline. Tähtajatu lepingu võib töötaja korraliselt üles öelda igal ajal. Tähtajalise lepingu korral saab töösuhte korraliselt üles öelda üksnes katseajal ja/või siis, kui tähtajaline leping on sõlmitud kellegi asendamiseks. Lahkumise põhjust töötaja avaldama ei pea. Lepingu korraline ülesütlemine eeldab, et töötaja peab tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva, katseajal kehtib 15-päevane etteteatamise tähtaeg.

Kui töötaja soovib lepingu üles öelda erakorraliselt, peab ta tõendama, et tal on selleks mõjuv põhjus. Seadusandja on mõelnud eelkõige tööandja kohustuste olulist rikkumist või isiklikke põhjusi, mis ei võimalda tööd jätkata. Kui töötaja ütleb töösuhte üles tööandja kohustuste rikkumise tõttu, peab ta tööandjat enne hoiatama.

Isiklikel põhjustel ülesütlemise korral võib põhjuseks olla näiteks halb tervis või perekondlikud kohustused.

Töötaja võib lepingu erakorraliselt üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta on ülesütlemise aluseks olnud asjaoludest teada saanud.

Töölepingu erakorralise ülesütlemise avalduses peab töötaja välja tooma ülesütlemise aluse ja põhjendama mõjuva põhjuse olemasolu ning olema valmis seda tõendama. Erakorralise ülesütlemise korral ei ole töötaja kohustatud tööandjale ette teatama, kui seda ei ole mõlemapoolseid huve arvestades mõistlik eeldada.

Print Friendly, PDF & Email