KURESSAARE SÕNUMID: Millal tuleb appi sotsiaalpedagoog?

Lapsevanemana on suur rõõm olla lapse kasvamise ja arengu juures. Kohusetundlik kasvatustöö saab tasutud lapse edusammude ja saavutustega. Vahel võib tee edule olla ka konarlik ja siht võib kaduda.

Täiskasvanutena on meile elamise reeglid selged – oskame suhteid luua, ohjame tundeid ja oleme avatud muutustele.

Sellist elukogemust ei ole aga meie lastel, nad vajavad tuge nii kodus, koolis kui ka vabal ajal ehk siis pidepunktiks on kaaslased, kes on nende kõrval igapäevaselt.

Sotsiaalpedagoog aitab lapsel kooli ühistest püüdlustest osa võtta ja ühistele probleemidele lahendusi leida.

Mida teha, kui:
• suhted koolis või kodus on sassis,
• virtuaalsed sõbrad ja arvutimängud võtavad ööune,
• õppimine ei ole üldse oluline,
• õppimine on raske,
• last kiusatakse,
• esineb häireid eneseregulatsioonis,
pere ei oska last aidata?

Kuidas lapsi parimal viisil aidata?
Probleemi olemuse selgitamisel on sotsiaalpedagoogi esmased koostööpartnerid laps, tema vanemad ja õpetajad. Tajudes probleemi seoseid, saab sotsiaalpedagoog vajadusel laiendada võrgustikku ja seeläbi toetada laste arengut.

Sotsiaalpedagoog toetab last, kuni sotsiaalne toimetulek võimaldab tal iseseisvalt jätkata.

Esmase vestluse käigus kaardistatakse lapse ja vanemaga murekohad ning võimalused, kuidas saab probleemi lahendada.

Koos leitakse meetodid, kuidas last aidata. Õpimotivatsiooni tõstmise kõrval on lapsel ülioluline mõista, et sotsiaalsed suhted, koostööoskus, võime ennast juhtida, seejuures ennast mitte kaotades, on toimetulekuks olulised oskused.

Vestlusnõustamise käigus koostatakse lapsele probleemist lähtuvalt tegevuskava ja koostöös perega püütakse luua võimalusi lapse toimetulekuks. Näiteks arvutisõltuvuse korral on koostöö perega esimesel kohal, et muuta lapse väljakujunenud päeva- ja öörutiini.

Koolikiusamise korral on eesmärk panna lapsed koostööd tegema, et nad ise oskaksid probleemi olemust mõista ja lahendusi välja pakkuda. Lastel aidatakse luua omavahelist toetussüsteemi, sest toetust vajavad mõlemad, nii kiusatav kui ka kiusaja. Erimeelsuste lahendamise oskus kätkeb endas võimet väljendada oma tundeid, mõtteid ja vajadusi ilma teistele haiget tegemata. Seda õpitakse kogu elu. Suutlikkust olla teistega koos saab õppida.

Kiusamisest rääkimine ei ole kaebamine – see on enese ja teiste kaitsmine.

On teada, et laps käitub halvasti, kui ta tunneb ennast ebakindlalt. Tähelepanu otsiv laps on lärmakas, võimu vajav laps on agressiivne ning põnevust ihkav laps hakkab käituma riske võtvalt.
Sotsiaalpedagoog vajab lastekaitsetöötaja kaasabi, kui peres on tekkinud olukord, mis pärsib lapse toimetulekut koolis, hariduslikud vajadused on rahuldamata.

Koostöös Rajaleidjaga leitakse lapsele abi õppimist toetavates tegevustes. Vajadusel soovitab sotsiaalpedagoog perel pöörduda Rajaleidja spetsialistide poole, et hinnata lapse hariduslikke erivajadusi.

Kui suhted kodus, koolis ja sõpradega on positiivsed, tõuseb lapse enesehinnang, see tagab lapsele tasakaalu suhetes ja annab julgust uuesti proovida.
Võrgustikutöö ja pedagoogiliste vahendite kaudu õpetab sotsiaalpedagoog sotsiaalseid oskusi, otsib sotsiaalsetele ja toimetulekuprobleemidele lahendusi ning toetab toimetulekut ja võimet toime tulla.

Katrin Perova
sotsiaalpedagoog


Mõned näited sotsiaalpedagoogi igapäevatööst kliendi ja võrgustikuga:
• õppetööd toetavad tegevused, õppima õppimine, õppija arengu toetamine;
• lapse ja pere sotsiaalpedagoogiline nõustamine, toetamise võimaluste väljaselgitamine;
• koostöö tugisüsteemi erinevate liikmetega, õpiraskusi põhjustavate häirete tuvastamine;
• eripedagoogiliste meetodite tutvustamine ja selgitamine lapsevanematele;
• probleemse käitumise põhjustega tegelemine;
• koolikohustuse eiramine;
• koolikiusamine;
• õpilase hariduslike erivajaduse väljaselgitamine, spetsialistide kaasamine;
• informatsiooni vahendamine tugitegevuste võimaluste kohta;
• pere sotsiaalsest toimetulematusest tingitud probleemide lahendamine;
• lapsevanema sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

Kuulame, toetame ja aitame last!

Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalpedagoogiga saab ühendust:
katrin.perova@kuressaare.ee
+372 45 50 537
+372 51 61 982

Print Friendly, PDF & Email