KURESSAARE SÕNUMID: Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungid

24. jaanuari istungil otsustati
• Anda ehitusluba Nooruse tn 1 jõusaali ümberehitamiseks.
• Anda luba Kuressaare Kultuurivarale Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamise korraldamiseks Kuressaares Vabadussõjas langenute ausamba juures 24. veebruaril kell 11.45–13. • Mootorsõidukite liiklusele suletakse tänavad kell 10.30–13.30 järgnevalt: Lossi tänav Raekoja tänava ristmikust kuni Raua tänava ristmikuni (ristmikud välja arvatud) ja Lasteaia tänav Lossi tänava ristmikust kuni Anton Lutsu tänava ristmikuni (ristmik välja arvatud).
• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna statuut” eelnõu.
• Anda nõusolek Kastani tn 20 // Ravila tn 1a katastriüksuse jagamiseks, moodustada uued katastriüksused Kastani tn 20, Ravila tn 1a ja Puusilla tee L4, kinnitada katastriüksuste suurused ja piirid ning määrata sihtotstarbed.
• Kinnitada Kuressaare linna tervisepargis asuva maa-ala üürileandmiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks K-PARGI OÜ pakkumine.
• Kinnitada sõiduauto Peugeot Partner 332 MCP müügiks korraldatud enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks pakkumine 202 eurot (auto ei ole sõidukorras).
• Moodustada linnapea otsealluvuses Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi töökoht tähtajaga kuni 31. detsember 2017.
• Kuulutada välja konkurss Kuressaare linnavalitsuse struktuuri moodustatud Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi teenistuskoha täitmiseks.
• Mitte toetada volikogu rahandus- ja majanduskomisjoni poolt otsuse “Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise ja ülalpidamise kaasrahastamine” eelnõule tehtud parandusettepanekut.
• Tunnistada kehtetuks linnavalitsuse 2.02.2016. a korraldus nr 53 (eraisiku koduteenus).
• Moodustada sotsiaalosakonna koosseisus koduteenuse arendamise projektijuhi töökoht tähtajaga 31.12.2018 (projekt “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas”).
• Maksta tööandjana haigushüvitist linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste teenistujatele haigestumise või vigastuse korral 2. ja 3. kalendripäeva eest 70% keskmisest töötasust.
• Anda nõusolek kinnistusraamatu registriosa nr 683034 jagamiseks selliselt, et Tallinna tn 82 katastriüksuse baasil moodustatavat kinnistut ei koormata isikliku kasutusõigusega Kuressaare linna kasuks, kuna sellel katastriüksusel linna kergliiklusteed ei paikne.

Linnavolikogu 26. jaanuari istungil
• Kuulati linnapea Madis Kallase ülevaadet olukorrast linnas.
• Kiideti heaks ja suunati kolmandale lugemisele (23. märtsil) määruse “Kuressaare linna 2017. aasta eelarve kinnitamine” eelnõu.
• Anti luba riigihangete korraldamiseks (väikelaaduri ja tänavapuhastusmasina soetamine).
• Kehtestati Roomassaare sadama detailplaneering.
• Kiideti heaks Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu kohaselt moodustatava Saaremaa valla osalemine Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise kaasrahastamisel kuni 250 000 euroga ja alates 2019. aastast lasketiiru viie raja ülalpidamiskulude katmisel summas kuni 10 000 eurot aastas.
• Arutati riigigümnaasiumiga seotud teemasid.

Linnavalitsuse 31. jaanuari istungil otsustati
• Anda ehitusluba: 1) elamu rekonstrueerimiseks ja abihoone püstitamiseks aadressil Veski 8; 2) elektri maakaabelliini ehitamiseks aadressil Pikk 64c; 3) korterelamu rekonstrueerimiseks aadressil Kauba 16.
• Kinnitada riigihanke “Kuressaare Pargi Lasteaia projekteerimistööde ja autorijärelevalve teostamine” tulemused. Pakkuja KARISMA Arhitektid OÜ kvalifitseeriti, pakkumus hinnaga 112 000 eurot (lisandub käibemaks) tunnistati vastavaks ja edukaks.
• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Taotluse esitamine ja volituse andmine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlemiseks” eelnõu.
• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Pikk tn 64 osa detailplaneeringu kehtestamine” eelnõu.
• Korraldada kirjalik enampakkumine Roomassaare tee 2b, 2c ja 2d kinnistutel asuvate puiduladustamise platside üürileandmiseks.
• Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange “Tänavapuhastusmasina soetamine kapitalirendi tingimustel” eeldatava maksumusega 170 000 eurot (koos käibemaksuga).
• Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange “Väikelaaduri soetamine kapitalirendi tingimustel” eeldatava maksumusega 45 000 eurot (koos käibemaksuga).
• Korraldada avatud hange ”Tallinna tänava rekonstrueerimine lõigul Karja–Transvaali” eeldatava maksumusega 600 000 eurot.
• Kinnitada Sikassaare ja Nasva vahelise 35 kV ja 10 kV õhuliini rekonstrueerimise projekteerimistingimused.
• Kuulutada välja avalik konkurss koduteenuse osutajate leidmiseks (projekt “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas”).
• Moodustada projekti “Suure territooriumiga ühinenud omavalitsuse mitmetasandilise haldusorganisatsiooni kujundamine Saaremaa vallas” spetsialisti töökoht tähtajaga kuni 31. august 2017.
• Kuulutada välja konkurss projekti spetsialisti teenistuskoha täitmiseks.
• Anda Kuressaare linnavalitsuse tänukiri Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia õpetajale Anne Lemberile.

Print Friendly, PDF & Email