PÕHJATÄHT: Vallavalitsuses

Lääne-Saare vallavalitsuse 5.01.2017 istungi materjalid

Personalikulude planeerimise aluste kinnitamine

 • Kinnitati Lääne-Saare vallavalitsuse hallatavate asutuste personalikulude planeerimise alused.
 • Kinnitati vallavalitsuse teenistujate personalikulude planeerimise alused.

Hanke korraldamine

 • Otsustati korraldada riigihange “Investeerimislaen” ja kinnitati hindamiskomisjon.
 • Muudeti vallavalitsuse 30.08.2016 korraldust nr 2-3/16/360 “Kontoritarvete ostmine”.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele Keskranna ja Mändjala külas.

Volikogule esitatavad eelnõud

 • Otsustati esitada volikogule eelnõud: tänavavalgustuse taristu renoveerimise projektis osalemine; Lääne-Saare valla 2017. a eelarve, sellele esitatud muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohtadega; Lääne-Saare valla teede 2017–2019 aasta investeeringute plaani kinnitamine koos vallavalitsuse seisukohtadega külaelukomisjoni ettepanekute kohta ja Kuressaare linnavalitsuse pöördumine rahalise kohustuse võtmiseks.

Muud küsimused

 • Otsustati omandada Muratsi külas asuv Tamme tee valgustusrajatisena.
 • Arutati LEADERi II meetmesse esitatavate projektide rahastamise küsimust.
 • Arutati Aste alevikku staadioni projekteerimise küsimust.

Andrus Lulla, vallasekretär


Lääne-Saare vallavalitsuse 10.01.2017 istungi materjalid

Maareform

 • Otsustati erastada Metalliääre maaüksus Sikassaare külas kinnisasjaga liitmise eesmärgil.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

 • Kinnitati Kudjape aleviku Tööstuse tn 27 detailplaneeringu uued lähteseisukohad.

Korraldatud jäätmeveo küsimused

 • Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Nasva aleviku Ülejõe tn 21 majapidamine.
 • Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Kudjape aleviku Loo tn 5a majapidamine.
 • Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Jootme küla Peetri talu.
 • Jäätmeveo graafikut muudeti Nasva aleviku Lahe tn 5 ja Ülejõe tn 21 majapidamistel.

Andrus Lulla, vallasekretär


Lääne-Saare vallavalitsuse 17.01.2017 istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

 • Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 18 katastriüksuse osas ja muudeti vallavalitsuse 29.12.2016 korralduse nr 2-3/16/520 punkti 2.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Jõe külas Saare, Rihvametsa, Võrgu ja Kusta katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele.

Riigihanked

 • Otsustati korraldada riigihange “Majapidamiskaupade ostmine”.

Korraldatud jäätmeveo küsimused

 • Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Jõempa küla Tepu majapidamine.
 • Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Laheküla Ehitaja põik 4 majapidamine.
 • Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Nasva aleviku Mere tn 5 majapidamine.
 • Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Parila küla Markuse majapidamine.
 • Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Sauvere küla Ritsu majapidamine.
 • Jäätmeveo graafikut muudeti Kärla aleviku Saku ja Vaigu majapidamisel.
 • Jäätmeveo graafikut muudeti Kudjape aleviku Nonni majapidamisel.

Muud küsimused

 • Vaadati läbi õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisega seotud vaie.
 • Otsustati esitada volikogule Kuusnõmme küla Mäepea detailplaneeringu koostamise lõpetamise ja Atla küla Matude detailplaneeringu koostamise lõpetamise eelnõud.
 • Vaadati läbi Kärla põhikooli arengukava 2017–2020 eelnõu ja otsustati edastada koolile arengukava kohta omapoolsed tähelepanekud ja ettepanekud ning algatada ka valla arengukava ülevaatamise protsess volikogus.
 • Arutati MTÜ Laadjala Küla Arenduse Selts taotlust videoklipi valmistamise toetamiseks ja otsustati toetada seltsi 320 euroga arengutoetuste vahenditest, kuna küla on esitatud konkursile “Saaremaa aasta küla 2017”.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email