PÕHJATÄHT: Nasva alevikus Sõrve mnt 24  detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 18.01.2017 otsusega nr 1-3/17/1 kehtestati Nasva alevikus Sõrve mnt 24 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kolmeks, sihtotstarvete, ehitusõiguse ja juurdepääsu määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 0,8 ha ja planeeringu nimetus on Sõrve mnt 24 detailplaneering.

Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel aadressil http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud.

Print Friendly, PDF & Email