PÕHJATÄHT: Lääne-Saare valla investeeringutemahukas aasta

18. jaanuaril võttis Lääne-Saare vallavolikogu vastu 2017. a eelarve.

Eelarve koostamine on pikk ning aja- ja infomahukas protsess, mis algas juba 2016. a augustis, mil oli eelarvetaotluste esitamise tähtaeg. Esitatud taotluste alusel koostasime valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020. Lääne-Saare valla eelarvestrateegia kinnitati 26. oktoobril 2016.

Enne eelarvestrateegia kinnitamist toimusid arutelud volikogu komisjonides. Kinnitatud eelarvestrateegia oli eelarve koostamisel aluseks ja 1. detsembril esitas vallavalitsus 2017. a eelarve eelnõu volikogule. Kuivõrd eelarve taotluste esitamisest eelnõu I lugemiseni kulus mitu kuud, esitati eelarve eelnõu parandusettepanekuid juba enne eelarve eelnõu volikogus arutusele tulekut.

Eelarve eelnõu I lugemine toimus 20. detsembril ja parandusettepanekute tähtaeg oli 3. jaanuar. Laekunud parandusettepanekud arutati läbi vallavalitsuse 5. jaanuari istungil.

Lääne-Saare valla 2017. a eelarve kogukulude maht on 11,8 milj, millest 4,3 milj kulub investeeringuteks. Kogukuludest moodustavad hariduskulud 39,04%, kultuurikulud 23,80%, majanduskulud (sh teed) 18,94%, sotsiaalkulud 8,50% ja valitsemiskulud 5,63%. Kui investeeringud kogukuludest võtta välja, siis oleksid suhtarvud järgmised: haridusele 54,07%, kultuurile 12,13%, majandusele 12,52%, sotsiaalkuludeks 8,87% ja valitsemisele 9,13%.

Kogukuludest on investeeringute osakaal 36,45%, personalikulude osakaal 27,61%, majandamiskulud 26,55% ja laenude teenindamiseks kulub 5,42% eelarvest. Muudeks tegevuskuludeks ja sotsiaaltoetusteks jääb 3,97%.

Investeeringute suhtarvud on järgmised: kultuurile 42,57%, majandus (sh teed) 29,28%, haridus 14,88%, sotsiaal 7,91% ja elamu-kommunaalmajandus (sh tänavavalgustus) 5,36%.

Kolme valla ühinemislepingu lisas 3 toodud investeeringutest jääb selle eelarveaasta lõpuks teostamata Kaarma maalinna arendamine (peaks toimuma 2018. a maalinnade võrgustiku projekti kaudu), Kärla pargi arendusprojekt, Laheküla ja Aste–Haamse kergliikusteed. Viimase puhul on trassivalik tehtud ja ettevalmistav töö projekteerimiseks käib.

Nimekirjas toodud investeeringutest mõnega alustatakse küll 2017. aastal, kuid tööde lõpetamine jääb uue valla ülesandeks (kajastatud Saaremaa ühendvalla investeeringuobjektide nimekirjas): Aste klubi ja staadion vabaajakeskusena, Lümanda põhikooli rekonstrueerimine, Lümanda keskusehoone rekonstrueerimine.

Tulude poolelt on maksutulude osakaal 44,12%, võetav laen 22,06% ning riigipoolne tasandus- ja toetusfond 16,44%, lisaks investeeringute teostamiseks loodetav sihtfinantseerimine 9,97% ning muud tulud 7,41%.

Kuigi vabariigi valitsus ei ole riigieelarvelisi toetussummasid veel kinnitanud ja need võivad muutuda, siis eelarve kinnitamisega andis Lääne-Saare vallavolikogu vallavalitsusele töödokumendi, mille alusel alustada kavandatud investeeringute elluviimisega.

Helle Alas, finantsjuht

Print Friendly, PDF & Email