KURESSAARE SÕNUMID: Roomassaare poolsaar – rapik või rannakarjamaa?

MIDA EEMALDADA JA MIDA SÄILITADA?: 16. jaanuaril tutvusid alaga linnakodanikud Tambet Allik, Andres Tamm, Ülo Roos, keskkonnaspetsialist Katrin Koppel ning heakorra ja haljastuse spetsialist Katrin Reinhold.
KRISTIINA MARIPUU

Kuressaare linna omapära on rannaniitude ja haruldaste taimede rohkus. Seda väärtust tuleb kaitsta ja säilitada, sest see loob meeldiva elukeskkonna kohalikele ja on põnev avastamiseks meie külalistele.

Üks sellistest kohtadest on Roomassaare poolsaare lääneserv, kus endistel aegadel olid karja- ja heinamaad, kuid nüüdseks on ala vallutanud kõrkjad, kadakad ja männid. Ala roostumine ja võsastumine on kahetsusväärne, sest see looduslik roheala on kokku umbes 90 ha suurune ja võiks olla linnarahva poolt palju rohkem kasutatud jalutuspiirkonnana ja looduse tundmaõppimise või vaatlemise kohana.

Üldplaneeringu kohaselt on Roomassaare poolsaarele jääv Tuule 4 kinnistu ja Väike-Roomassaare poolsaarel olev Staadioni 7 kinnistu haljasmaad ning siin kehtib ehituskeeluvöönd. Need alad kuuluvad linnale. Staadionitagusel alal on olemas ka detailplaneering, mille kohaselt säilitatakse piirkond hoonestamata puhkealana. Tuule 4 osas detailplaneering puudub.

Seega ei ole kummalgi alal praegu konkreetseid plaane hooldamiseks, jalutusradade kujundamiseks jne. Küll aga võib kindel olla, et kui endist karja- ja heinamaad ei hooldata, kaovad aastate jooksul seni veel säilinud väärtuslikud taimed, nagu kärbesõis ja muguljuur, ning siia ei õnnestu enam pesitsema meelitada haruldasi linnuliike, nagu näiteks niidurüdi.

Nii linnavalitsuse kui ka keskkonnaameti ametnikud on seisukohal, et loodusväärtuste säilitamiseks tuleb hakata ala majandama, võttes maha võsa, niites pilliroogu ja karjatades siin loomi. Võsa mahavõtmist on mõistlik teha valikraiena. Esmalt võetakse maha madalam kadaka juurdekasv. Alles jäetakse kõrgemad kadakate grupid ja ilusamad üksikud kadakad, et kujuneks mosaiikne maastik. Mändidest tuleks maha võtta enamik.

Kuna aga võsa mahavõtmine üksi vajalikku hooldust ei taga, oleks vajalik paralleelselt alustada ka loomade karjatamisega. Karjatada võib veiseid, lambaid või miks mitte ka hobuseid, nagu siin kunagi on tehtud. Loomade karjatamiseks on võimalik kasutada teisaldatavaid aedu, luues seega loomavabad alad huvilistele näiteks käpaliste õitsemise perioodil.

Kohalike elanikega teemat arutades on jäänud kõlama, et ei soovita kadakate mahavõtmist päris elamu-
kruntide piirilt, kuna praegu pakuvad kadakad nii tuulevarju kui ka privaatsust. Kohalike elanike soovidele vastu tulles on võimalik jätta hooldatava ala ja elumajade vahele hooldamata vaheriba, kus raiet ei tehta.

Põduste luht on samuti kinni kasvamas. Selle üks kallas on juba aastaid niidetav ja näeb väga hea välja. Teine, linnapoolne luht on aga täis kasvamas roogu ja võsa. Selle vältimiseks soovib linnavalitsus anda kogu luhaala hõlmava Paju 4 maatüki rendile maahooldajale, kelle ülesanne oleks maalappi iga-aastaselt niita.

Ootame jaanuari lõpuni asjast huvitatud inimeste arvamusi ja ettepanekuid Roomassaare poolsaare ja Põduste luha hooldamise teemal meili teel katrin.koppel@kuressaare.ee, posti teel Tallinna 10, Kuressaare 93819 või kodulehel http://www.kuressaare.ee/uus/ettepanekud/.

Katrin Koppel, keskkonnaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email