KURESSAARE SÕNUMID: Milliseid sotsiaalteenuseid osutati 2016. aastal

5. jaanuari linnalehes kirjutasin sotsiaaltoetustest ja seekord annan ülevaate 2016. aastal osutatud sotsiaalteenustest.

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus, mida saab taotleda kodanik, kes on rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linna elanik, samuti vältimatu sotsiaalabi korras isik, kes abi vajamise hetkel viibib Kuressaare linna haldusterritooriumil, või volitatud isik. Teenuse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada kirjalik põhjendatud taotlus, sotsiaalteenuse vajadusest võib sotsiaalosakonda teavitada ka teine isik.

Teenusevajaduse hindamiseks viiakse taotlejaga läbi vestlus ja vajadusel hinnatakse isiku toimetulekut igapäevases keskkonnas ning palutakse esitada teenuse määramiseks muid täiendavaid andmeid või dokumente.

Lapsehoiuteenust osutati Kuressaare Perekodus 2016. aastal 15-le raske ja sügava puudega lapsele ja 11-le puudeta lapsele, kellel polnud lasteaiakohta. Tugiisikuteenust osutati Saare maakonna 24 lapsele, neist üheksale Kuressaare lapsele, erinevates koolides, lasteaedades ja lapse kodus sõltuvalt lapse vajadustest. Kuressaare Perekodus osutas tugiisikuteenust üheksa tugiisikut. Asenduskoduteenusel oli eelmisel aastal 16 last.

Koduteenust eakatele ja täisealistele puudega isikutele osutas kaheksa Kuressaare Hoolekande avahooldajat kokku 126 isikule ning teenuse eesmärk on iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades inimese elukvaliteeti. Sooja toitu viidi koju 78 inimesele ja päevakeskuses käidi söömas u 25 500 korral. Päevakeskuses tegutsevate ringide tegevuses osaleti umbes 9400 korral ja üritustest võeti osa umbes 2420 korral.

Ajutise ööbimise võimalust pakkuvat varjupaigateenust kasutas 39 isikut ja ööbimisi oli kokku 369. Kolmes sotsiaalmajas tagati eluruum 96 isikule, kes ei olnud sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimelised endale ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Viipekeele tõlketeenust osutati seitsmele isikule ja kokku 100 tundi aastas. Kuulmisnõustamisteenust osutati umbes 300 korda aastas ning teenuse eesmärk on nõustada kuulmispuudega isikuid ja nende pereliikmeid kuulmisabivahendite kasutamise ja hooldamise, samuti kuulmisabi ja kuulmisrehabilitatsiooniga seotud küsimustes.

Isikliku abistaja teenust, et suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut kõigis eluvaldkondades, osutati kaheksale isikule ja kokku 2180 tundi. Tugiisikuteenust, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva toimetuleku toetamine juhendamise, motiveerimise ja isiku suurema omavastutuse võime arendamise kaudu, osutati ühele isikule ja kokku 180 tundi.

Laste turvakoduteenust kui ajutist turvalist eluaset vajati 2016. aastal 11 korral. Korduvalt viibis laste turvakodus kolm last. Kuressaare linna lapsi viibis turvakodus üks, teiste Saaremaa omavalitsuste lapsi viis ja väljaspool maakonda elavaid lapsi üks. Kahel korral toimetati laste turvakodusse ema koos lastega.

Häirenuputeenust, mille eesmärk on tagada vastava seadme abil isiku turvalisus kodustes tingimustes, kasutas kaheksa eakat. Invataksoteenust kasutati umbes 1200 korral. Toimetulekuraskustes isikud ja pered said 2016. aastal 1915 toidupakki. Puudega inimeste tasuta ujumise võimalust kasutas jaanuarist maini 41 ja oktoobrist detsembrini 52 isikut ning ujulasse sõiduks kasutas linnavalitsuse korraldatud transporti regulaarselt umbes 10 inimest. Puudega inimeste sõiduki parkimiskaarte väljastas linnavalitsus 83.

Võlanõustamisteenust pakuti 21 isikule ja selle eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, samuti vältida uute võlgnevuste tekkimist ja lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Iseseisvat toimetulekut soodustavas sotsiaalteenuses, mille eesmärk on taastada tööharjumus ja aidata inimene tagasi tööjõuturule, osales 12 isikut, sh kolm uut teenusele suunatud isikut, kes olid pikaajalised töötud.

Kairit Lindmäe, sotsiaalosakonna juhataja


Uued teenused 2016. aastal

  • Perelepitusteenus, mille eesmärk on sõlmida kokkulepe vanemate vahel nende alla 18-aastase lapsega seotud õiguste ja kohustuste osas. Perelepitusteenusele suunati kaheksa peret ja 15 klienti.
  • Pärnu naiste varjupaiga abiga alustas tegevust Saaremaa naiste tugikeskus ühe palgalise ja ühe vabatahtliku töötajaga. 2016. aastal on kohtutud 11 naisega, kellest kuus on osalenud ka tugigrupis. Lisaks on
    u 20 Saaremaa naist nõustatud telefoni teel ja majutusvõimalust päevast kuni ühe kuuni on pakutud kolmele naisele.
  • 22 lapsevanemat läbisid kaks koolitust, kus vanematele õpetati toimetulekut käitumisprobleemidega lapsega. Neist kaheksa lapsevanemat lõpetas Tervise Arengu Instituudi läbiviidud tõenduspõhise vanemlusprogrammi “Imelised aastad” pilootprojekti.
  • Toetasime alustavat ettevõtet Siinorite Transportteenus OÜ, kes alustas sotsiaaltranspordi teenuse osutamist isikute sõidutamiseks ravi- või hoolekandeasutusse, mis asub väljaspool maakonda.
  • Maanteeamet korraldas koostöös linnavalitsuse ja maavalitsusega vanuses 60+ aktiivsetele autojuhtidele tasuta täienduskoolituse “Väärikas mootorsõidukijuht”, Kuressaarest oli osalejaid 17.
  • Hakati pakkuma lastega peredele ja lastele mõeldud tugiisikuteenust, seda osutati kolmele lapsele ja neljale perele.
Print Friendly, PDF & Email