KURESSAARE SÕNUMID: Kuressaare linnavalitsuse istungite ülevaade

10. jaanuaril otsustati

Anda ehitusluba Pikk 79a asuva töökoja rekonstrueerimiseks toiduainete tootmise hooneks.

Anda kasutusluba üksikelamu kasutamiseks aadressil Nooruse 30.

Korraldada avatud hankemenetluses riigihange “Kuressaare kultuurikeskuse saali valgus-, heli- ja videotehnika ostmine”.

Kinnitada lihthanke “Kuressaare raekoja ruumide osalise rekonstrueerimise ja sisustuse projekteerimistööd” tulemused: kvalifitseeriti kaks pakkujat, nende esitatud pakkumused tunnistati hankedokumentidele vastavaks ja edukaks tunnistati Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ pakkumus hinnaga 28 620 eurot (koos käibemaksuga).

Rahuldada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused (2 eraisikut).

Nimetada konkursi “Turvalise elukeskkonna tagaja 2016” võitja ja määrata rahaline preemia 320 eurot, mis antakse üle linnapea vastuvõtul 20.01 (nime varem ei avalikustata).

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Loa andmine riigihangete korraldamiseks” eelnõu (Kuressaare Linnamajanduse väikelaadur ja tänavapuhastusmasin).

Pikendada MTÜ-ga Visit Saaremaa sõlmitud Tallinna 2 ruumide üürilepingut kuni 31.12.2017.

Kinnitada Õie tn 3-11 korteriomandi müügiks korraldatud enampakkumise tulemused ja müüa korteriomand hinnaga 41 000 eurot.

Anda Kuressaare linna omandis olev Pikk tn 2a kinnisasi sotsiaalteenuste osutamiseks tähtajatult linna hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne valitsemisele.

Muuta Tiigi tn 2 / Tolli tn 12 katastriüksuse sihtotstarvet, määrates sihtotstarbeks 80% elamumaa ja 20% ärimaa (varem 100% elamumaa).

Anda nõusolek Voolu tn 6 katastriüksuse jagamiseks ja moodustada uued katastriüksused Voolu tn 6 ja Voolu tn 6a ning kinnitada piirid ja määrata sihtotstarbed.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise ja ülalpidamise kaasrahastamine” eelnõu.

Kinnitada Kuressaare Hoolekande tasuliste teenuste hinnakiri.

Kiita heaks ja esitada Kuressaare linna 2017. a eelarve parandus- ja muudatusettepanekud volikogu 26. jaanuari istungile.

Tunnistada lootusetuks ja kanda bilansist välja nõuded kogusummas 12 246,74 eurot.

Kinnitada nimekomisjoni koosseis (Simmo Kikkase asemele Tiit Kaasik).


17. jaanuaril otsustati

Anda kasutusluba: 1) kamina kasutamiseks aadressil Ranna 36-22; 2) rekonstrueeritud elamu kasutamiseks aadressil Kihelkonna mnt 2; 3) aadressil Kullimäe tee 1 asuva laoplatsi ja Roomassaare tee 10a asuva kuivenduskraavi kasutamiseks.

Anda avaliku ürituse luba LvW Events OÜ-le hobuvankrisõitude korraldamiseks Kuressaares 29.01, 26.02 ja 5.03 kell 12–15, algus- ja lõpp-peatus asub kuursaali esisel väljakul, sõiduks kasutatakse Pargi tn kõnniteed ja Kalda pst kergliiklusteed.

Lubada võõrandada Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam mittevajalik väikevara.

Kinnitada Tallinna tn 61a sõiduautode parkla projekteerimistingimused.

Anda nõusolek Tallinna tn 61a katastriüksuse jagamiseks ja moodustada uued katastriüksused Tallinna tn 61a ja Tallinna tn 61b ning kinnitada piirid ja sihtotstarbed.

Määrata Pihtla tee 2 katastriüksuse uueks aadressiks Pihtla tee 3.

Korraldada lihthange “Kingu 6 hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd”.

Kinnitada projekteerimistingimused Lasteaia 11 kinnistule uue lasteaia projekteerimiseks.

Pikendada Kuressaare Kultuurivara juhataja asendaja Tiiu Tammoja tähtajalist töölepingut.

Anda välja määrus “Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine”.

Print Friendly, PDF & Email