VALLAVALITSUSES

Lääne-Saare vallavalitsuse 5. jaanuari istungi materjalid

Personalikulude planeerimise aluste kinnitamine

 • Kinnitati Lääne-Saare vallavalitsuse hallatavate asutuste personalikulude planeerimise alused.
 • Kinnitati vallavalitsuse teenistujate personalikulude planeerimise alused.

Hanke korraldamine

 • Otsustati korraldada riigihange “Investeerimislaen” ja kinnitati hindamiskomisjon.
 • Muudeti vallavalitsuse 30.08.2016 korraldust nr 2-3/16/360 “Kontoritarvete ostmine”.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele Keskranna ja Mändjala külas.

Volikogule esitatavad eelnõud

 • Otsustati esitada volikogule järgmised eelnõud: tänavavalgustuse taristu renoveerimise projektis osalemine; Lääne-Saare valla 2017. a eelarve, sellele esitatud muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohtadega; Lääne-Saare valla teede 2017–2019 aasta investeeringute plaani kinnitamine koos vallavalitsuse seisukohtadega külaelukomisjoni ettepanekute suhtes ja Kuressaare linnavalitsuse pöördumine rahalise kohustuse võtmiseks.

Muud küsimused

 • Otsustati omandada Muratsi külas asuv Tamme tee kui valgustusrajatis.
 • Arutati LEADER-i II meetmesse esitatavate projektide rahastamise küsimust.
 • Arutati Aste aleviku staadioni projekteerimise küsimust.

Lääne-Saare vallavalitsuse 13. detsembri istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati katastriüksustele uus sihtotstarve Koidula ja Saia külas ning Nasva alevikus.
 • Muudeti vallavalitsuse 29.11.2016 korraldust nr 2-3/16/466.
 • Hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine
 • Kiideti heaks Kipi küla Rüüsa talu puurkaevu rajamise aruanne.

Muud küsimused

 • Eraldati reservfondist vahendid Kärla põhikooli sisekujundusprojekti osamakse tasumiseks.
 • Tunnistati kehtetuks Kaarma vallavalitsuse 20.06.2011 määrus nr 6 “Korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmine”.
 • Arutati Eesti valdadele ja linnadele esitatud pöördumist metsloomade tsirkuses kasutamise keelamiseks ning otsustati esitatud informatsioon teadmiseks võtta ja käsitleda tehtud ettepanekut juhtumipõhiselt.
 • Arutati Pärnu linnavalitsuse ettepanekut õppekoha tegevuskulu katmiseks 2017. aastal ja otsustati teavitada Pärnu linnavalitsust, et kohalik omavalitsus ei ole PGS-i alusel kohustatud osalema põhivara ega ka õppekava-välise tegevuse kulude katmisel.

Lääne-Saare vallavalitsuse 20. detsembri istungi materjalid

Sundvalduse seadmine

 • Seati tähtajata sundvaldus Lääne-Saare vallas Leedri küla Kooli kinnistule rajatava maakaabelliini kaitsevööndi, 114 m² ulatuses, Elektrilevi OÜ kasuks.

Sotsiaaltoetused

 • Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 55-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 6-le puudega isikule.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 2-le puudega lapse perele.
 • Hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine
 • Kiideti heaks Sauvere küla Lusti talu puurkaevu rajamise aruanne.
 • Kiideti heaks Vendise küla Vana-Põlde talu kanalisatsiooni rajamise aruanne.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Romeldimetsa, Romeldi, Ele-Mihkli, Uuepaduri ja Paduri katastriüksuse liitmisel tekkivale katastriüksusele Käku külas.
 • Muudeti Põlluääre ja Looääre katastriüksuse sihtotstarvet Karida külas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kuuse küla Raabeksi ja Hirve katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Piila küla Pillimetsa ja Tammiku katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 19 katastriüksuse osas.

Muud küsimused

 • Otsustati sõlmida uued lepingud sihtasutusega Lääne-Saare Kultuur Nasva klubi, Eikla klubi ja Aste klubi hoonete kasutamiseks eesmärgiga korraldada Lääne-Saare valla kultuurielu.
 • Nõustuti korraldatud jäätmeveo graafiku muutmisega tähtajaliselt Aste aleviku Dolomiidi tn 9 kinnistul.
 • Arutati SW Energia taotlust Kärla aleviku Männiku tn 11 kinnistu ostmiseks ja otsustati taotlusega edasi tegeleda.
 • Arutati MTÜ Tamme Tee avaldust Muratsi külas asuva Tamme tee valgustuse võõrandamiseks vallale avalikuks kasutamiseks ja otsustati ette valmistada vastav otsuse eelnõu.

Lääne-Saare vallavalitsuse 29. detsembri istungi materjalid

Hajaasustuse programmi küsimused

 • Kiideti heaks Karida küla Käänu talu kanalisatsiooni rajamise aruanne.
 • Kiideti heaks Muratsi küla Tamme tee 3-1 biopuhasti rajamise aruanne.
 • Tagasi lükati Riksu küla Jõe kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamise aruanne.

Hanked

 • Kinnitati lihthanke “Sõiduki rendile võtmine” tulemused.

Korraldatud jäätmeveo küsimused

 • Vabastati erandkorras tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost Nasva aleviku Sõrve mnt 47 majapidamine.
 • Vabastati erandkorras tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost Mändjala küla Tervise põik 1 majapidamine.
 • Vabastati erandkorras tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost Laheküla Kajaka tee 5 majapidamine.
 • Vabastati erandkorras tähtajaliselt korraldatud jäätme-
  veost Tõrise küla Annuse talu.
 • Vabastati erandkorras tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost Sikassaare küla Kiige tee 13 ja 15 majapidamine.
 • Muudeti Kärla aleviku Karujärve tee 7 majapidamise jäätmeveo graafikut.

Maakorralduslikud toimingud

 • Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 18 katastriüksuse osas.

Sotsiaaltoetused

 • Nõustuti sotsiaaltoetuse maksmisega 4-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.

Muud küsimused

 • Otsustati algatamata jätta keskkonnamõjude strateegilise hindamine Nasva aleviku Sõrve mnt 24 kinnistul.
 • Kinnitati vallavara võõrandamise tulemused.
 • Eraldati reservfondist täiendavad vahendid kohamaksude tasumiseks Kuressaare linnavalitsusele.
 • Otsustati esitada vallavolikogule Nasva aleviku Sõrve mnt 24 detailplaneeringu kehtestamise eelnõu.
 • Tehti ettekirjutus A. S.-le ehitise viimiseks vastavusse ehitusseaduse nõuetega.
 • Otsustati toetada MTÜ Randvere Heaks taotlust ja kaasfinantseerida planeeritud tegevusi MTÜ-de arengutoetuste vahenditest.
 • Arutati Eesti eraüldhariduskoolide katusorganisatsiooni pöördumist ja otsustati toetada erakoole jätkuvalt kulupõhiselt kuni vabariigi valitsuse määrusega kehtestatud piirmäärani.
 • Otsustati toetada MTÜ SÜGress taotlust kas rahaliselt või tellida sobivaks ürituseks üks kabaree-etendus.
 • Arutati linnavalitsuse pöördumist heakskiidu saamiseks Kuressaare linnas asuva lasketiiru ehitamise ja ülalpidamisega seotud kohustuste võtmiseks ning otsustati pöördumine suunata vallavolikogule seisukoha andmiseks.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email