Orissaare valla soojamajandusest

Orissaare Soojusel on 22 klienti, kellest ligi poole moodustavad kortermajad. Teine pool on haridusasutused, ühiskondlikud hooned jne. Orissaare Soojuse peamine eesmärk on tagada oma klientide kvaliteetne ja optimaalse kuluga soojus­energiaga varustamine. Ettevõtte soov on olla Orissaare elanike vaikne saatja ehk ettevõte, mille tegevusele ei pea kliendid pidevalt kas hinna või teenuse kvaliteedi tõttu liiga palju mõtlema. Loodetavasti on siiani nii ka läinud.

Orissaare Soojuse jaoks algas uus hingamine pisut enam kui seitsme aasta eest. Olukord soojamajanduses oli keeruline, sest vana katlamaja oli amortiseerunud ja selle ülalpidamiseks oli vaja teha üha suuremaid kulutusi.

Teisest küljest valitses majanduses kriis ja riik tõstis soojusenergia käibemaksu, mis mõjutas otseselt elanikkonna kulutusi. Märtsis 2009 tuli teha raske otsus ja tõsta soojusenergia hinda 22%. Uueks hinnaks sai 53,75 eurot MWh kohta (käibemaksuta), mis jäi siiski alla enamikule Orissaarega sarnastele alevikele Eestis.

Tagantjärele võib öelda, et hinnatõus oli hädavajalik, et tagada võimekus edasisi investeeringuid teenindada. Arusaadavalt ei olnud samal moel jätkamine enam mõeldav ja oli vaja leida lahendus muutmaks soojuse tootmist kulupõhisemaks. Vana katlamaja puhul oli kaasnevad kulud katlamaja ülalpidamiseks ebaproportsionaalselt suured.

Esimeses etapis asusime otsima võimalusi katlamaja täielikuks rekonstrueerimiseks. Esmased uuringud ja tasuvusarvutused näitasid, et Orissaare soojusvõrk on jätkusuutlik ja katlamaja uuendamine annaks efekti. Selles suunas alustasimegi 2009. aastal liikumist. Järgnes aktiivne töö raha leidmiseks, hangete korraldamiseks ja toetuse taotlemiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Tagantjärele võib öelda, et terve 2010. aasta möödus pingelises rütmis, kuid lõpuks sujus kõik siiski plaanipäraselt.

Vaatamata sellele, et mitmed pangad kahtlesid projekti jätkusuutlikkuses, võib ettevõetud samme tagantjärele pidada täielikult õigustatuks. Aasta pärast katlamaja uuendamist langetasime soojusenergia käibemaksuta hinda 53,75 eurolt 50,50 eurole. See samm ületas üleriigilise meedia künnise.

Viimased aastad on soojuse hind püsinud nimetatud tasemel. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul on talutav kaugkütte säilitamine hinnatasemel kuni 75 eurot/MWh. Kolme aasta eest oli väiksemate võrgupiirkondade keskmine hind 70,99 eurot MWh kohta, mis ületab tervelt 40% Orissaare praegust hinda.

Hinna hoidmiseks madalal tasemel on peamiselt kaks võimalust: ühest küljest vähendada kulusid, teisest küljest suurendada tulusid. Esimest on üsna keeruline teha, sest katlamaja peamised kuluartiklid on hakkpuit, elekter ja vesi ning nende hinnad on praegu turul pigem kasvamas.

Tulude kasvatamine on samuti keeruline, sest vaatamata viimastel aastatel liitunud uutele tarbimiskohtadele on soojusenergia müük ajas siiski vähenenud.

Pealtnäha tundub olevat tegemist väga keerulise situatsiooniga, ometi leidub siiski ka lahendusi.

Orissaare valla eestvedamisel on tellitud aleviku soojamajanduse arengukava, mis analüüsib põhjalikult aleviku soojavarustuse seisundit ja teeb ettepanekuid soojamajanduse efektiivsemaks muutmiseks. Arengukava annab Orissaare soojavarustusele kõrge hinnangu ja teeb muu hulgas ettepaneku teha investeering soojusvõrgu uuendamisesse. Orissaare kaugküttevõrku pikkus on 2750 meetrit, millest ligi pool on eelisoleeritud torustik. Ülejäänud pool aga mitte ja see osa võrgust toob paratamatult kaasa kadusid. Orissaare võrgus moodustavad soojusenergia kaod praegu ca 20%. Orissaare Soojuse järgmine suur projekt on torustiku uuendamine, et viia kadu alla 10 protsendi.

Projekt saab alguse põhjalikest uuringutest, millele järgneb projekteerimine, Keskkonnainvesteeringute Keskusest toetuse taotlemine, hanke korraldamine ja tööde teostamine. Tehtud arvutused näitavad, et investeering on tasuv ja aitab pikemas perspektiivis soojusenergia hinda pidurdada.

Kokkuvõtteks lisan, et aeg-ajalt on mul olnud juttu tuttavatega, kes on Orissaare Soojuse kliendid ja peavad soojus­energia hinda Orissaares liiga kõrgeks. Olen neile selgitanud, et soojusenergia hind on Orissaares väga heal tasemel ning pigem tuleb tähelepanu suunata rohkem arvel olevale soojusenergia kogusele.

Koguse vähendamiseks saavad tarbijad aga ise astuda konkreetseid samme, näiteks mõelda hoone soojustamisele ja küttesüsteemide tasakaalustamisele.

Lugupidamisega

Andrus Alas, OÜ Orissaare Soojus

Print Friendly, PDF & Email