Asustusjaotuse muutmise algatamise avalik väljapanek

Lääne-Saare vallavolikogu algatas 30.11.2016 otsusega nr 1-3/16/75 “Asustusjaotuse muutmise algatamine” Lääne-Saare vallas Kogula, Paevere, Karida ja Vennati küla lahkmejoonte muutmise.

Lahkmejoone muutmine on põhjendatud asjaoluga, et külade lahkmejoon kulgeb osaliselt läbi mitme katastriüksuse. Uus lahkmejoon kulgeb mööda katastriüksuse piire ning joone määramisel on arvestatud olemasolevate maakatastris registreeritud katastriüksuste koha-aadressidega.

Asustusjaotuse muutmise otsuse eelnõu ja lisade (lahkmejoone muutmise ettepanekud) avalik väljapanek toimub 16.01–29.01 Lääne-Saare vallamajas ja valla kodulehel www.laanesaare.ee.

Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste posti teel aadressil: Lääne-Saare vallavalitsus, Marientali tee ٢٧, Kuressaare või e-posti teel aadressil vald@laanesaare.ee.

Print Friendly, PDF & Email