KURESSAARE SÕNUMID: Milline oli aasta linna sotsiaalvaldkonnas?

2016. aastal said linnapea Madis Kallas ja sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe anda sünnikirja ühes sünnitoetusega 116 pisikesele kuressaarlasele. EGON LIGI

2016. aastal said linnapea Madis Kallas ja sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe anda sünnikirja ühes sünnitoetusega 116 pisikesele kuressaarlasele.
EGON LIGI

Aasta alguses on paslik teha kokkuvõte möödunud aasta tööst. Tänases lehes annan ülevaate 2016. aastal makstud sotsiaaltoetustest ja 19. jaanuari lehes tuleb juttu osutatud sotsiaalteenustest.

Sotsiaaltoetuseid makstakse linnaeelarvest isikutele, kes on rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linna elanikud, samuti vältimatu sotsiaalabi korras isikutele, kes viibivad abi vajamise ajal Kuressaare linna haldusterritooriumil.

2016. aastal maksti linnaeelarvest perekonna sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi toimetulekuraskustes isikutele ja perekondadele kokku summas 101 348 eurot. Perekonna sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna sissetulek pereliikme kohta on pärast sotsiaalkomisjoni poolt kõlbulikuks loetud püsikulude mahaarvamist väiksem kui pool kehtivast palga alammäärast ehk 2016. aastal 215 eurot. Sissetulekute hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed toetused.

Põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse põhikoolijärgse eriala õppe lõpetamise ja õppevahendite maksumuse osaliseks hüvitamiseks mõeldud taotlusi rahuldati 53 korral ja kogusummas 5840 eurot. Retseptiravimite maksumus hüvitati osaliselt 300 korral kogusummas 15 148 eurot ja abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks maksti toetust 60 korral kogusummas 3939 eurot. Lasteaia toiduraha soodustus määrati 93 lapsele, neist 26 lapsele 50% soodustus ja 67 lapsele 100% soodustus, kogusummas 17 936 eurot.

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse toetust on makstud isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ning kelle võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hooldusteenuse kindlustamiseks, või kellel on lähedased olemas, kuid oma ja lähedaste võimalused ei ole vajaliku hoolduse tagamiseks piisavad. Toetust maksti 20 isikule kogusummas 63 244 eurot. 190 korral ja kogusummas 13 538 eurot maksti teisi perekonna sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi (õnnetusjuhtumite toetus, toetus puudega inimese taastus- ja hooldusravi osaliseks hüvitamiseks, hüvitati osaliselt bussipiletite maksumust sõiduks väljaspool Saare maakonda asuvasse raviasutusse, toetati laste huvitegevusega seotud kulutusi jms erakorralisi väljaminekuid).

Taotlusi on esitatud rohkem, aga kõiki taotlusi ei ole linnavalitsuse sotsiaalkomisjon saanud rahuldada. Ennekõike lähtus komisjon toetuse eraldamisel linnaeelarvest sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekust,   varanduslikust seisust, eluasemekuludest ja taotleja konkreetsest vajadusest.

Toetusi, mis on ette nähtud konkreetsele sihtrühmale ja mis ei sõltu perekonna sissetulekutest, määrati kogusummas 78 149 eurot. Sünnitoetust, mida makstakse Kuressaare linna uue kodaniku sünni puhul, määrati 116 lapsele ja kokku summas 30 160 eurot. Toetust makstakse lapsele, kelle ema või isa on olnud rahvastikuregistri andmetel Kuressaare linna elanik vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi ning on linna kodanik ka lapse sünni registreerimise hetkel.

Üheksale eestkosteperele, kus elab rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linna laps, kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta ja kelle üle on seatud eestkoste, maksti kokku 900 eurot. Selleks, et vanaduspensioni, töövõimetuspensioni ja toitjakaotuspensioni saajad saaksid kasutada tasuta ühistransporti, maksis linnavalitsus 40 305 eurot ja aastas kasutas sihtrühm 77 000 sõidukorda. Õpilastele, kes õpivad Kuressaare linna üldhariduskoolides, omandavad Kuressaare ametikoolis põhikooli baasil kutseharidust või omandavad põhiharidust koolides, mis ei asu Kuressaare linnas, hüvitati ühistranspordikulusid summas 6784 eurot ja sõite oli kokku 16 000.

Riigieelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi maksti 2016. aastal kogusummas 144 783 eurot. Toimetulekutoetust maksti ühes kuus keskmiselt 50 perele ja 96 leibkonnaliikmele. Toimetulekutoetuse maksmise eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Vajaduspõhist peretoetust maksti ühes kuus keskmiselt 26 perele. Vajaduspõhist peretoetust makstakse allpool riiklikult kehtestatud vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega peredele, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps.

Kairit Lindmäe, sotsiaalosakonna juhataja


2017. aasta algusest kehtivad muudatused sotsiaalhoolekande haldusalas

  • Seoses töötasu alammäära tõusuga muutus 1. jaanuarist 2017 Kuressaare linnavalitsuse poolt makstavate sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste arvestamise alus. 2017. aastal on töötasu alammäär 470 eurot ja toetust on võimalik maksta juhul, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta pärast eluasemele tehtavate kulutuste mahaarvamist on väiksem kui pool (235 eurot) kehtivast töötasu alammäärast.
  • Kuressaare linna uue kodaniku sünni puhul makstav sünnitoetus tõuseb 2017. aastal 300 eurole lapse kohta.
  • 2017. aastal tõusis vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri aluseks on statistikaameti poolt eelarveaastale eelneva aasta 1. märtsiks viimati avaldatud suhtelise vaesuse piir. Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2017. aastal perekonna esimesele liikmele 394 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 197 eurot kuus ja igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 118,2 eurot kuus.
Print Friendly, PDF & Email