KURESSAARE SÕNUMID: Kuressaare linnavalitsuse ja linnavolikogu detsembri ja jaanuari istungite ülevaade

Linnavolikogu 15. detsembri istungil

Kuulati linnapea Madis Kallase ülevaadet olukorrast linnas.

Otsustati algatada Kuressaare korterelamualade teemaplaneering ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Otsustati muuta Kuressaare linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu:
lisada linnakantselei koosseisu spetsialisti töökoht, linnapea otsealluvusse koostööprojektide koordinaatori töökoht ja kaotada majandusosakonna koosseisust majandusnõuniku ametikoht.

Ametist vabastati linnavalitsuse liige Simmo Kikkas.

Linnavalitsuse liikme ametisse kinnitati Tiit Kaasik.

Muudeti Kuressaare linnavolikogu 25.02.2016. a määrust “Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu määramine” Tiit Kaasiku töötasu määra osas.

Kehtetuks tunnistati määrused, mille aktuaalsus ja regulatiivne toime on lõppenud: “Aktsiaseltsi Kuressaare Golfipark asutamine ja maa rendile andmine”, “Sihtasutuse Kuressaare Hoolekanne asutamine”, “Sihtasutuse Kuressaare Hoolekanne põhikiri”, “Sihtasutuse Kuressaare Spordibaasid põhikiri”, “Kuressaare linna teeregistri asutamine ja teeregistri pidamise põhimääruse kinnitamine”.

Määruse “Kuressaare linna 2017. aasta eelarve kinnitamine” eelnõu suunati teisele lugemisele.

Linnavalitsuse liikmetele otsustati maksta ühekordset lisatasu 160 eurot (jõulupreemia).

Linnapea Madis Kallasele otsustati maksta lisatasu kahe kuu ametipalga ulatuses seoses Saaremaa omavalitsuste ühinemisprotsessi eestvedamisega kahe aasta vältel.

Kinnitati Kuressaare linnavolikogu 2017. aasta istungite ajakava.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikme ülesannetest vabastati Tiia Jõgi.


Linnavalitsuse 20. detsembri istungil otsustati

Anda luba OÜ-le Tulekild Ilutulestikud Kuressaare linna aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks.

Anda luba Saare Disc Golf MTÜ-le discgolfi võistluse korraldamiseks 25.12 Kuressaare linna puhkealal (Kalda pst 1) ja Kuressaare supelranna territooriumil.

Väljastada FIE-le Rein Talistu taksoveoluba ja sõidukikaardid (3 sõidukit).

Kinnitada riigihanke “Kuressaare Pargi Lasteaia arhitektuurivõistlus” tulemused.

Korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses riigihange “Kuressaare Pargi Lasteaia projekteerimistööde ja autorijärelevalve teostamine”.

Korraldada lihthange “Kuressaare raekoja ruumide osalise rekonstrueerimise ja sisustuse projekteerimistööd”.

Kvaliftseerida väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Tallinna tänava rekonstrueerimine lõigul Transvaali tn – Juhan Smuuli ringristmik” pakkuja, tunnistada pakkumus vastavaks ja edukaks ning sõlmida töövõtuleping ühispakkujatega AS TREV-2 Grupp ja Osaühing Klotoid.

Kiita heaks ja suunata volikogu istungile otsuse “Roomassaare sadama detailplaneeringu kehtestamine” eelnõu.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kaevu tn 18 ja lähiümbruse detailplaneeringu esimese etapi kehtestamine kehtetuks tunnistamine” eelnõu.

Anda nõusolek maa võõrandamiseks ja määrata müügihind: Kastani tn 2a, Kastani tn 4a, Kastani tn 6a, Kastani tn 8a, Kastani tn 10a, Kastani tn 12a, Kastani tn 14a, Kastani tn 16a, Kastani tn 18a.

Tunnistada nurjunuks Õie tn 3-11 korteriomandi müügiks korraldatud enampakkumine ja korraldada korteriomandi müügiks uus enampakkumine alghinnaga 40 000 eurot.

Eraldada eelarve reservfondist 1474 eurot Saaremaa Spordikoolile spordirajatiste talihoolduskuludeks, 800 eurot OÜ-le Saare Tennisekeskus harjutusseinte ehitamiseks, 1000 eurot Tallinna Tehnikaülikoolile ajakirja Meremees väljaandmiseks, 500 eurot MTÜ-le Saaremaa Spordisõber spordiportaali www.saaremaasport.ee tegevuskulude katmiseks ja 1500 eurot RIBS-projekti omaosaluseks Saaremaa Arenduskeskusele.

Teha 2016. a eelarve tulude ja kulude (IX) muudatus kogusummas 32 704 eurot.

Kuulutada välja konkurss Kuressaare linnavalitsuse koostööprojektide koordinaatori  ametikoha täitmiseks.

Kuulutada välja sisekonkurss linnakantselei spetsialisti ametikohale.

Tunnistada kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse 15.03.2011 korraldus nr 179 “Hoolduse seadmine” (2 eraisiku koduteenus).

Sõlmida Kuressaare linnavalitsuse ja Raadio Kadi OÜ vahel koostööleping raadiosaate “Linnatund” edastamiseks.


Linnavalitsuse 28. detsembri istungil otsustati

Pikendada korterite üürilepingud: Tallinna 83-13, Aia 49-3, Aia 49-8, Tallinna 83-2, Tallinna 83-20.

Anda Kuressaare linna tänukiri jääpurjetaja Daniel Rüütelile ja tema treenerile Viktor Umbile, jääpurjetaja Kevin Grassile ja tema treenerile Guido Grassile, jääpurjetaja Ott Kolgile ja Juhan Kolgile.

Eraldada linna 2016. aasta eelarvest MTÜ-le Saaremaa Huvijuhid 345 eurot projekti “Vabariiklik etlejate konkurss” läbiviimiseks.

Eraldada eelarve reservfondist 4271 eurot üldhariduskoolidele koolilõuna kuludeks, 1000 eurot linnavalitsusele meenete soetamiseks, 131 eurot RIBS-projekti omaosaluseks Saaremaa Arenduskeskusele, 300 eurot kergejõustikuklubile Saare tegevuskulude katteks ja 1000 eurot MTÜ-le Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu varjupaiga tegevuskulude katteks.

Kanda hiljemalt 31.12.2016 seisuga bilansist välja ja kajastada edaspidi bilansivälise väikevarana kinnisvarainvesteeringud, materiaalne ja immateriaalne põhivara, mille soetusmaksumus on alla 5000 euro.

Kanda maha Kuressaare Linnamajanduse, Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi ja Kuressaare Perekodu amortiseerunud põhivara.

Sõlmida perioodiks 1.01–31.12.2017 perelepituse teenuse osutamiseks leping Erapraxis Lepitus OÜ-ga.

Määrata konkursside “Aasta hoolekandja 2016” ja “Aasta tervishoiutöötaja 2016” preemiad, mis antakse koos tänukirjaga üle linnapea pidulikul vastuvõtul 20. jaanuaril.

Teha 2016. aasta eelarve tulude ja kulude (XI) muudatus kogusummas 22 622 eurot.


Linnavalitsuse 3. jaanuari istungil otsustati

Määrata 2016. aasta Kuressaare linna haridus- ja kultuurialase loomingulise tegevuse ning sporditegevuse toetuseks väljaantavate stipendiumide saajad. Stipendiumid koos stipendiumitunnistusega antakse üle Kuressaare linna pidulikul vastuvõtul 20. jaanuaril.

Kinnitada projekteerimistingimused Lagle tn 3 uue elamu rajamiseks.

Kinnitada Kuressaare Perekodu tasuliste teenuste hinnakiri.

Print Friendly, PDF & Email