Säilitame Leisi keskkooli gümnaasiumiosa! (13)

Saarte Hääl avaldab täismahus pöördumise, milles tehakse ettepanek Leisi keskkooli gümnaasiumiosa sulgemist käsitleva vallavolikogu otsuse tühistamiseks.

Leisi vallavolikogu võttis 21. novembril 2016. a vastu otsuse nr A-3/50-1 ,”Leisi keskkooli reorganiseerimine põhikooliks”. Vastuvõetud otsuses ja selle seletuskirjas ei ole Leisi keskkooli lastevanemate arvates otsuse tegemist piisavalt põhjendatud. Lastevanemate hinnangul on jäetud otsuse langetamisel arvestamata kooli otseste huvigruppide, lapsevanemate koosoleku, õpilasesinduse ja kooli hoolekogu seisukohad ning seisukohtadega mittearvestamist pole põhjendatud.

Kirjas on välja toodud üldine olukord Eesti haridusmaastikul, mis ei kajasta konkreetseid fakte Leisi keskkoolist põhjendamaks gümnaasiumiosa sulgemise kasuks. Eestis toimuva haridusreformi eesmärk on viia gümnaasiumiharidus riigi alluvusse, ehitades riigigümnaasiume igasse maakonda. Saaremaal puudub praegu riigigümnaasium ja lapsevanemad peavad vajalikuks säilitada Leisi keskkooli gümnaasiumiosa kuni riigigümnaasiumi tekkeni.

Pärast 9. klassi ei ole noored veel iseseisvunud ja kodulähedane kool annab võimaluse kauemaks pere juurde jääda. Kuressaarest Leisi sõidule kuluv aeg on ebamõistlik aja raiskamine õppepäeval ja võtab noorelt võimaluse pühenduda õppetööle ning silmaringi laiendavale huvitegevusele.

Vallavolikogu pakutav toetus teistesse gümnaasiumitesse suunduvatele õpilastele ei kata kogu perele lisanduvaid kulusid. Lisanduvad suured kulutused eluasemele, sest alates 2017. septembrist ei ole Kuressaares ühtegi gümnaasiumi ühiselamut. Vähekindlustatud perekonnas elavale õpihimulisele noorele tähendab see aga haridustee katkemist.

Lastevanemate üldkoosolek leidis, et Leisi keskkoolis on võimalik edukalt õppida gümnaasiumi klassides. Väikeses klassis on individuaalsem lähenemine lastele kui suures klassis, see on Leisi kooli suur eelis ja võimalus. Tänapäeva muutuvas õpikäsitluses on ülimalt tähtis individuaalne lähenemine õpilasele, mis on ka Leisi keskkoolis tagatud.

Õpetaja soov ja oskus saavutada väga häid tulemusi kannab vilja, kui noor vaid soovib õppida. Koolide edetabelid näitavad, et Leisi koolis saab head haridust.

Leisi vallavolikogu eiras Eesti Vabariigi põhiseadusega lastevanematele antud õigust: § 37 Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Volikogu ei võtnud arvesse lastevanemate koosoleku ja kooli hoolekogu otsust pooldada gümnaasiumi jätkamist Leisi keskkoolis vähemalt kuni riigi gümnaasiumi tekkeni Saare maakonda.

Juhindudes eeltoodust ja otseste huvigruppide arvamusest ning KOV korralduse seaduse  § 32 (1),(2) teevad Leisi vallas elavad lapsevanemad ja valla elanikud ettepaneku tühistada Leisi vallavolikogu 21. nov 2016. a otsus nr A-3/50-1.

[51 allkirja]

20. detsembril 2015


KOMMENTAAR

kandimaaLeisi volikogu esimees Andrus Kandimaa: 

Ettepanek volikogu otsuse muutmise osas on pigem järellainetus ja sellisena vist üsna loomulik. Ma kahtlen, kas volikogu oma otsust ümber vaatab, sest selleks puuduvad argumendid. Pole välja pakutud mingit perspektiivi, kuidas edasi minna. Kas leidub mingisugune tõsiseltvõetav plaan ja on ette näidata selle elluviimiseks tehtud sammud, mis jätaks lapsed Leisi kooli? Volikogu ees esinedes ei osanud kooli direktor välja tuua argumente, miks peaksid lapsed Leisis oma gümnaasiumiteed jätkama. Sellises olukorras hakata volikogus uuesti teistpidi otsustama ei ole mõtet.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email