Raport võttis ravikvaliteedi luubi alla (1)

Möödunud nädalal avaldatud ravikvaliteedi raporti järgi jääb osa Kuressaare haigla tulemustest alla, osa aga ületab Eesti üldhaiglate keskmist.

Eesti haigekassa ja Tartu ülikooli koostöös loodud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja ja arstlike erialade ekspertide töö tulemusel on valminud esimene ravikvaliteedi indikaatorite raport. Koostajate sõnul peegeldavad avaldatud indikaatorid ravikvaliteeti nii esmatasandil kui ka eriarstiabis.

Praeguseks on indikaatorid kinnitatud viiel erialal: sünnitusabis, kirurgias, onkoloogias, intensiivravis ja neuroloogias insuldi osas.

Raportis on välja toodud statistika ka suremuse ja elulemuse kohta.

Intensiivravi-järgne 12 kuu elulemus Kuressaare haiglas on 69% ehk pisut kõrgem kui üldhaiglatel keskmiselt (67%). Piirkondlike haiglate puhul oli keskmine elulemus 80% ja keskhaiglatel 79%.

Üks neuroloogia indikaatoreid on esimese kuu jooksul pärast insulti haigestumist taastusravi saanud patsientide osakaal. Kuressaares oli see mullu 37% ehk 76-st vältimatu insuldi diagnoosiga patsiendist sai taastusravi 28. Kuressaare haigla näitaja oli seega madalam kui üldhaiglate keskmine – 47%. Keskhaiglatel oli taastusravi saanute osakaal 74 ja piirkondlikel haiglatel 75%.

Kõikidele patsientidele taastusravi vajalik ei ole, tõdevad raporti koostajad. Seetõttu on indikaatori eesmärk seatud 50%.

Eelmise aasta jooksul oli vältimatu insuldiga patsientide osakaal, kes 30 päeva jooksul surid, Kuressaare haigla puhul 30% ehk 23 inimest 76-st. See näitaja on pisut kõrgem kui üldhaiglate keskmine, 29%. Piirkondlike haiglate keskmine näitaja oli 16% ja keskhaiglatel 22%.

Kirurgia operatsioonijärgne suremus oli Kuressaare haigla puhul 5% ehk 69 inimest 1258-st mullu statsionaarsel ravil operatsiooni saanud patsiendist. Kuressaare näitaja on madalam kui üldhaiglate keskmine, 7%. Nii piirkondlikel kui ka keskhaiglatel oli see osakaal 4%.

Raporti koostajad rõhutavad, et üksnes aruandes esitatud indikaatorite alusel ei saa anda hinnanguid haiglate tegevusele, kuna indikaatorite tulemused sõltuvad väga paljude erinevate asjaolude koosmõjudest. “Küll aga pakub aruanne haiglajuhtidele ja klinitsistidele võimaluse analüüsida oma haigla näitajaid võrreldes teiste haiglatega, õppida teiste kogemusest ning seeläbi arendada oma haiglat,” on kirjas raporti eessõnas.

Print Friendly, PDF & Email