VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Lääne- Saare vallavalitsuse 6. detsembri istungi materjalid

Isikliku kasutusõiguse seadmine

 • Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks 29 m² ulatuses valla omandis olevale Viiumäe teele.
 • Hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine
 • Kiideti heaks Mändjala küla Raa kinnistu puurkaevu rajamise aruanne.
 • Kiideti heaks Taritu küla Männiku majapidamise vee- ja kanalisatsiooni-süsteemi rajamise aruanne.

Riigihanke küsimused

 • Otsustati korraldada riigihange sõiduki kasutusrendile võtmiseks.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Atla-Ranna katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele Atla külas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Otsama katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele Muratsi külas.
 • Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 22 katastriüksuse osas.
 • Nõustuti Kandla külas asuva Mõisa maaüksuse ostueesõigusega erastamisega.

Muud küsimused

 • Kinnitati valla allasutuste detailsem eelarve jaotus.
 • Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Paimala küla Peetri maaüksus.
 • Otsustati mitte algatada Nasva aleviku Pääsusilma ja Kullerkupu detailplaneeringut.
 • Määrati vallale kuuluvate korteriomandite uued müügitingimused.
 • Muudeti Kaarma Vallavalitsuse 19.04.2000 korraldust nr 233.
 • Otsustati esitada volikogule eelnõud: Lääne-Saare Vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr 4 “Lääne-Saare Vallavalitsuse palgajuhend” lisa muutmine, nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja Lääne-Saare valla teede 2017–2019 investeeringute plaan.
 • Arutati MTÜ Tamme Tee taotlust Muratsi külas asuva Tamme tee valgustuse üleandmiseks vallale.
 • Arutati Saaremaa Ühisgümnaasiumi pöördumist kooli 27. kabaree-etenduse toetamiseks ja paluti täpsustada eelarvet selle toetamiseks.

Andrus Lulla, vallasekretär

 


Lääne- Saare vallavalitsuse 29. novembri istungi materjalid

Hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine

 • Kiideti heaks Pähkla küla KÜ Mõisa reoveesüsteemi rajamise aruanne.
 • Kiideti heaks Riksu küla Sepa talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamise aruanne.

Riigihanke küsimused

 • Kinnitati riigihanke “Lumetõrje Lääne-Saare valla teedel 1.12.2016 kuni 30.04.2019” tulemused.

Maakorralduslikud toimingud

 • Moodustati Sikassaare külas Liivaääre katastriüksus erastamiseks kinnisasjaga liitmise eesmärgil.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Ergemetsa katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele Kasti külas.

Muud küsimused

 • Otsustati kanda riikliku teeregistri kohalike teede andmebaasi 9 teed ja tänavat.
 • Kinnitati Kärla muusikakooli hoolekogu koosseis.
 • Moodustati komisjon valla korterite enampakkumise korraldamiseks.
 • Arutati eelnõude “Kaunis kodu” ja “Aasta küla” statuuti.
 • Arutati Kärla ja Aste põhikooli tehnoloogiaklasside ehitamise küsimust.
 • Arutati Nasva aleviku Ülejõe tänava liikluskorralduse küsimust.
 • Otsustati suunata volikogu eelnõu “Lääne-Saare valla 2017. aasta eelarve” koos esitatud ettepanekutega I lugemisele.

Kaire Müür, õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email