Segaolmejäätmete konteinerite soetamise toetus Lümanda piirkonna elanikele

Seoses 1.01.2017 algava uue korraldatud jäätmeveo perioodiga, millesse on hõlmatud ka endine Lümanda piirkond, toetab Lääne-Saare vallavalitsus sealsete elanike segaolmejäätmete konteineri soetamist. Vastavalt vallavalitsuse 21.06.2016 korraldusele nr 284 toetatakse ühepereelamu (edaspidi ka majapidamine)
teenindamiseks mõeldud konteineri soetamist 20 euroga.

Kahe ja enama majapidamise teenindamiseks mõeldud ühiskonteineri soetamist toetatakse lisaks eeltoodud määrale, s.o 20 eurole, iga ühineva majapidamise korral täiendavalt 7 euroga, juhul kui ühiskonteiner on suurem kui 240 l. Väiksema konteineri, s.o kuni 240 l ühiskonteineri, soetamist toetatakse kokku 20 euroga. Selleks, et toetust saada, peab taotleja vastama järgmistele tingimustele:

  • taotleja (sh ühistaotleja) alaline elukoht on Lääne-Saare valla endise Lümanda valla piirkond;
  • taotleja on eelnevalt Prügimees OÜ-ga sõlminud korraldatud jäätmeveo kirjaliku jäätmeveolepingu;
  • ühiskonteineri kasutamiseks on taotlejad vallavalitsusele esitanud Lääne-Saare vallavolikogu 17.02.2016 määruse nr 4 «Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri» (edaspidi ka eeskiri) lisa 5 kohase taotluse, mis on esitatud enne punktis 6 nimetatud avaldust;
  • soetatav konteiner peab vastama eeskirja § 5 lõigetele 1 ja 2 ning olema soetatud alates 1.08.2016;
  • taotlejal on olemas konteineri soetamist tõendav ostutšekk;
  • kirjalik avaldus koos punktis 2 ja 5 nimetatud dokumentide koopiatega on vallavalitsusele esitatud hiljemalt 2 kuu jooksul alates punktis 2 nimetatud ettevõttele väljastatud jäätmeloa kehtima hakkamisest.

Taotlus koos nõutava dokumentatsiooniga esitada digitaalselt vald@laanesaare.ee või paberkandjal Marientali tee 27, Kuressaare. Täpsem info järelevalvespetsialist Katrin Hämelainen, tel 45 20 479 või katrin.hamelainen@laanesaare.ee.

Print Friendly, PDF & Email