DETAILPLANEERINGU MITTEALGATAMINE

Nasva alevikus Pääsusilma ja Kullerkupu detailplaneeringu mittealgatamine

Lääne-Saare Vallavalitsuse 6.12.2016 korraldusega nr 2-3/16/482 otsustati mitte algatada Nasva alevikus Pääsusilma ja Kullerkupu detailplaneeringut. Saarte Metsamajanduse OÜ esitas Lääne-Saare Vallavalitsusele 30.08.2016 taotluse Nasva alevikus Pääsusilma (katastriüksuse katastritunnus 34804:001:0018, pindala 1,55 ha) ja Kullerkupu (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0447, pindala 1,26 ha) maaüksusel detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringu eesmärk on maaüksuste jagamine 11 elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine, sihtotstarvete määramine, tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus kokku on ca 3 ha.

Lääne-Saare Vallavalitsus saatis Saarte Metsamajanduse OÜ-le 7.09.2016 kirja, milles palub vallavalitsusele esitada detailplaneeringu eskiisi, ja pikendas detailplaneeringu algatamise tähtaega 90 päevani.

Pääsusilma ja Kullerkupu eskiislahendust ei ole vallavalitsusele esitatud. Sellest tulenevalt ei ole vallavalitsusel võimalik koostada strateegilise hindamise eelhinnangut ega võimalik kaaluda täiendavate uuringute läbiviimise vajadust.

Katrin Kuusk, planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email