DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Lilbi küla Moto, Laise, Mora ja Jurna detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 30.11.2016 otsusega nr 1-3/16/73 kehtestati Lilbi külas Moto, Laise, Mora ja Jurna maaüksuse detailplaneering pindalaga ca 45 ha. Planeeringu eesmärk on teemapargi rajamiseks ehitusõiguse määramine, sihtotstarvete ja liikluskorralduse määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.

Käesolev detailplaneering sisaldab Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringu (edaspidi ühisplaneering) muutmise ettepanekut. Vastavalt ühisplaneeringu maakasutuse kaardile asuvad Laise tee ja Laise tee 1-16 krundid pereelamute alal, Mora ja Jurna maaüksus haljasmaal ning Moto maaüksus kaubandus- ja teenindusalal. Tulenevalt planeeringu eesmärgist rajada äriotstarbelisi hooneid, tehakse käesoleva detailplaneeringuga ettepanek määrata ühisplaneeringus planeeringujärgse pos 1 juhtotstarbeks kaubandus- ja teenindusala.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööpäevadel Lääne-Saare vallamajas (Marientali tee 27, Kuressaare) ja valla kodulehel http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud.

Katrin Kuusk, planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email